Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” ogłasza przetarg na nabycie nieruchomości w Nowej Wsi

kujawsko-pomorskie, Nowa Wieś

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nowa Wieś, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
85 754 m2
Cena
1 363 000 zł
Numer ogłoszenia
159200
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk Masy Upadłości
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak" w upadłości z siedzibą we Włocławku

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości

1. Przedmiotem przetargu jest zespół nieruchomości w postaci:
- prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś, gminie
Chrostkowo, powiecie lipnowskim, województwie kujawsko-pomorskim, obręb 0012 Nowa
Wieś, składającej się z działek ew. o nr 313/2, 313/8, 313/9, o łącznej powierzchni 8,5754 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o nr WL1L/00032060/7;
- prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś, gminie Chrostkowo, powiecie lipnowskim, województwie kujawsko-pomorskim, obręb 0012 Nowa Wieś składającej się z działki ew. o nr 313/6, 313/10, 313/11, 313/12, o łącznej powierzchni 4,6827 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WL1L/0003227/6.
2. Cena wywoławcza wynosi 1.363.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych); sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 136.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 46 1160 2202 0000 0000 6184 9116.
4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty).
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 września 2020 roku, w gmachu Sądu Rejonowego
w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, w sali nr 213,
o godz. 10.30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu zawartym w piśmie Syndyka z dnia 06 marca 2020 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 45/16.
7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w SKOK Kujawiak pod adresem: ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. (54) 231-67-01, email: sekretariat@skokkujawiak.pl oraz na stronie internetowej: http://www.skokkujawiak.pl, w zakładce „Na sprzedaż".

 

 

drukuj ogłoszenie