Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” ogłasza przetarg na nabycie nieruchomości w Chrabowie

wielkopolskie, Charbowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Charbowo, wielkopolskie
Powierzchnia
82 800 m2
Cena
233 000 zł
Numer ogłoszenia
159208
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk Masy Upadłości
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak" w upadłości z siedzibą we Włocławku

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej
w miejscowości Charbowo, gminie Kłecko, powiecie gnieźnieńskim, województwie wielkopolskim, składającej się z działki ew. o nr 6, o powierzchni 8,2800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PO1G/00057622/5.
2. Cena wywoławcza wynosi 233.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych); sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 46 1160 2202 0000 0000 6184 9116.
4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty).
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 września 2020 roku, w gmachu Sądu Rejonowego
w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, w sali nr 213,
o godz. 12.30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu zawartym w piśmie Syndyka z dnia 06 marca 2020 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 45/16.
7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w SKOK Kujawiak pod adresem: ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. (54) 231-67-01, email: sekretariat@skokkujawiak.pl oraz na stronie internetowej: http://www.skokkujawiak.pl,
w zakładce „Na sprzedaż".

 

 

drukuj ogłoszenie