Ogłoszenie

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lesznie, pomiędzy Al. Zygmunta Krasińskiego i ul. Przemysłową.

wielkopolskie, Leszno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Leszno, wielkopolskie
Powierzchnia
5 981 m2
Cena
2 723 000 zł
Numer ogłoszenia
34021547
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-100 Leszno
Ulica
Kazimierza Karasia 15
Osoba kontaktowa
MIASTO LESZNO

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
1. Lokalizacja: Leszno, pomiędzy Alejami Zygmunta Krasińskiego i ul. Przemysłową.
2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: działki nr 7/3, 7/9, 7/12, 7/15 na arkuszu mapy 8 o łącznej pow. 5 981 m2, KW nr PO1L/00038088/5.
3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona pomiędzy Alejami Zygmunta Krasińskiego i ul.Przemysłową, w skład której wchodzi:
dz. nr 7/3 o kształcie regularnym, niezagospodarowana, częściowo ogrodzona,
dz. nr 7/9 o kształcie regularnym, utwardzona w części nawierzchnią asfaltową oraz kostką betonową. Zabudowana budynkami pełniącymi funkcję: portiernia (pow.uż.7,23m2), myjnia (pow.uż.204,15m2), garaże (pow.uż.360,20m2), hurtownia (pow.uż.64,20m2), gospodarczy (pow.uż.170,55m2), wiata (pow.uż.107,20m2). Ponadto w centralnej części działki znajduje się podjazd betonowy o pow. zabudowy 66,10m2 oraz dwa nieczynne dystrybutory i dwa zbiorniki z włazami zadaszone konstrukcją na słupach stalowych krytą blachą falistą.
dz. nr 7/12 o kształcie zbliżonym do trójkąta zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, przeznaczonym do rozbiórki.
dz. nr 7/15 o kształcie nieregularnym, na której znajduje się budynek gospodarczy o pow.uż.21,25m2.
Zgodnie z badaniem wstępnym gruntu oraz raportem uszczegóławiającym na nieruchomości stwierdzono występowanie zanieczyszczeń gruntu. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapoznania się z badaniami gruntu i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych oraz prac likwidacyjnych naniesień po stacji paliw, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń i decyzji własnym kosztem i staraniem.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do rozbiórki budynku mieszkalnego z terenu działki nr 7/12 i 7/13 własnym kosztem i staraniem. Teren w pełni uzbrojony.
Lokale usługowe oraz część gruntu są wynajmowane/ dzierżawione. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu/ dzierżawy w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego i w przypadku wypowiedzenia umów najmu/ dzierżawy przejmuje realizację ewentualnych roszczeń byłych najemców o zwrot ulepszeń jako strona wynajmująca (art.676 kc).
4. Przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług (42MW/U). Nieruchomości znajduje się w strefie "W" ochrony archeologicznej, obrębie obszaru wskazanego do rewitalizacji oraz na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna.
5. Cena wywoławcza netto: 2 723 000,00 zł (wadium: 500 000,00 zł).
6. Termin i miejsce przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15 - sala konferencyjna - parter.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 17 września 2020 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu.
Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz koncepcję zagospodarowania nieruchomości.
7. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna przy ul.Kazimierza Karasia 15 oraz Al.Jana Pawła II nr 21 a także na stronie internetowej: bip.leszno.pl - w dziale "Przetargi na nieruchomości".
8. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13.
34021547
drukuj ogłoszenie