Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 250/2020 Burmistraz Gminy Kostrzyn o wykazie nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Kostrzyn, ul. Kórnicka obr. Kostrzyn.

mazowieckie, Kostrzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kostrzyn, mazowieckie
Cena
930 000 zł
Numer ogłoszenia
34022079
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-025 Kostrzyn
Ulica
Dworcowa 5
Osoba kontaktowa
GMINA KOSTRZYN

SzczegółyZałącznik 1
DO ZARZĄDZENIA NR 250/2020
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 13 lipca 2020r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
1. Położenie nieruchomościKostrzyn, ul. Kórnicka obr. Kostrzyn
2. Oznaczenia geodezyjnedz. 1543 (RIVa), pow. 4438 m2, KW PO1P/0021522/2, właściciel - Gmina Kostrzyn
dz. 1545 (RIVa) pow. 3830 m2, KW PO1P/00016414/4, właściciel - Gmina Kostrzyn
dz. 1544 (dr) pow. 690 m2, KW PO1P/0016270/2, właściciel - Gmina Kostrzyn
3. Opis nieruchomości- położona w południowej części miasta Kostrzyn;
- niezabudowana, w dzierżawie, wykorzystywana rolniczo
- ukształtowanie terenu płaskie, o kształcie regularnym - prostokąta;
- przy północnej granicy działki znajduje się budynek posadowiony na dz. 1542/14 oraz ogrodzenie z siatki;
- od strony południowej zlokalizowany jest supermarket DINO wraz ze zlokalizowanym przy nim parkingiem
- ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Kórnickiej)
- od ulicy Kórnickiej wzdłuż działki przebiega linia elektroenergetyczna
- najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej głównie wolnostojącej i bliźniaczej
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowaniaTeren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny średniego biznesu (uciążliwości ograniczone do własnej działki, generowany transport)/ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol G2/M2)
Powyższe potwierdzone zostało pismem nr ZP.6727.2.262.2020.PM, ZP.6727.2.263.2020.PM, ZP.6727.2.264.2020.PM z dnia 9 lipca 2020 r., jednocześnie informując, że:
Burmistrz Gminy Kostrzyn wydał również decyzję o warunkach zabudowy nr 100/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., dla inwestycji polegającej na budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących na działkach nr ewid. 1543 i 1545, obręb Kostrzyn, gm. Kostrzyn
5. Forma i tryb zbyciaSprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
6. Cena nieruchomości930 000 zł netto
7. Termin płatnościCena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
8. Informacje dodatkowe- Cena nieruchomości nie zawiera podatku VAT
- Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.
- Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) lub w przypadku użytków rolnych obowiązek podatkowy w podatku rolnym wynikający z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
- Kwestię wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej regulują przepisy ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
- W ul. Kórnickiej jest pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.
- Wyznacza się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Aktualnie nieruchomość w dzierżawie. Działka dostępna będzie po tegorocznych zbiorach.
Osoby, którym przysługuje roszczenie do nabycia ww. nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów a także poprzedni właściciele prawa własności do tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu tych nieruchomości pod warunkiem, iż złożą wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 26 sierpnia 2020 r.
34022079
drukuj ogłoszenie