Ogłoszenie

Załacznik 1 do Zarządzenia Nr 251/2020 Burmistrza Gminy Kostrzyn o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży gm. Kostrzyn, ul. Kleszczewska, obr. Czerlejno.

wielkopolskie, Kostrzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kostrzyn, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
34022089
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-025 Kostrzyn
Ulica
Dworcowa 5
Osoba kontaktowa
GMINA KOSTRZYN

SzczegółyZałącznik 1
DO ZARZĄDZENIA NR 251/2020
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 13 lipca 2020 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Lp.Adres i oznaczenia geodezyjneOpis nieruchomościCena nieruchomości
1.ul. Kleszczewska
obr. Czerlejno
dz. 205
pow. 7000 m2
KW PO1P/00025394/3

właściciel:
Gmina Kostrzyn
- położona w południowej części wsi Czerlejno;
- niezabudowana, aktualnie w dzierżawie, wykorzystywana rolniczo
- ukształtowanie terenu płaskie, o kształcie nieregularnym sześciobok zbliżony do prostokąta;
- w bezpośrednim sąsiedztwie niezabudowane działki nr 204 i 193 oraz droga publiczna - ul. Kleszczewska - bezpośredni dostęp do drogi publicznej
(ul. Kleszczewska) - najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej
560.000 zł netto
2.ul. Kleszczewska
obr. Czerlejno
dz. 162/2
pow. 4169 m2
KW PO1P/00025394/3

właściciel:
Gmina Kostrzyn
- położona w południowej części wsi Czerlejno;
- niezabudowana, aktualnie w dzierżawie, wykorzystywana rolniczo
- ukształtowanie terenu płaskie, o kształcie trójkąta,
- w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publiczne - ul. Kleszczewska oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Kleszczewska
- najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej
330.000 zł netto
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol M2). Powyższe potwierdzone zostało pismem nr ZP.6727.2.265.2020.PM oraz ZP.6727.2.266.2020.PM z dnia 9 lipca 2020 r.,
Burmistrz Gminy Kostrzyn wydał również decyzję o warunkach zabudowy nr 174/2019 z dnia 18 listopada 2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących na działce nr ewid. 205 obręb Czerlejno, gm. Kostrzyn oraz decyzję o warunkach zabudowy nr 175/2019 z dnia 18 listopada 2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących na działce nr ewid. 162/2 obręb Czerlejno, gm. Kostrzyn.
Informacje dodatkowe dot. sprzedaży nieruchomości wymienionych w poz. od 1 do 2:
1. Wyznacza się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Osoby, którym przysługuje roszczenie do nabycia ww. nieruchomości na podstawie ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów a także poprzedni właściciele prawa własności do tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu tych nieruchomości pod warunkiem, iż złożą wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 26 sierpnia 2020 r.
2. Forma i tryb zbycia: sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
3. Cena nieruchomości nie zawiera podatku VAT.
4. Termin płatności - cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
5. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.
6. Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający
z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) lub w przypadku użytków rolnych obowiązek podatkowy w podatku rolnym wynikający z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.).
7. Kwestię wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej regulują przepisy ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
8. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.
9. Aktualnie nieruchomości są w dzierżawie na podstawie umowy ważnej do 31.08.2020r. Nieruchomości dostępne będą po tegorocznych zbiorach upraw polowych.
34022089
drukuj ogłoszenie