Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 252/2020 Burmistrza Gminy Kostrzyn o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w gminie Kostzyn obr. Brzeźno przy drodze krakowej nr 92.

wielkopolskie, Kostrzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kostrzyn, wielkopolskie
Powierzchnia
8 290 m2
Cena
549 000 zł
Numer ogłoszenia
34022095
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-025 Kostrzyn
Ulica
Dworcowa 5
Osoba kontaktowa
GMINA KOSTRZYN

SzczegółyZałącznik 1
DO ZARZĄDZENIA NR 252/2020
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 13 lipca 2020r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
1. Położenie nieruchomościobr. Brzeźno, gm. Kostrzyn, przy drodze krajowej nr 92
2. Oznaczenia geodezyjnedz. 105/9 (RIVa), pow. 8290 m2, KW PO1P/0036317/0, właściciel - Gmina Kostrzyn
3. Opis nieruchomości-położona we wschodniej części gminy Kostrzyn, bezpośrednio przy drodze krajowej 92
- niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz drzewami i krzewami
- ukształtowanie terenu płaskie, o kształcie w miarę regularnym zbliżony do trapezu;
- od zachodniej granicy w bezpośrednim sąsiedztwie stacja benzynowa "Shell"
- ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (droga Krajowa 92)
- najbliższe otoczenie stanowią droga krajowa 92, stacja benzynowa oraz rozproszona zabudowa zagrodowa i grunty rolne.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowaniaTeren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny średniego biznesu (uciążliwości ograniczone do własnej działki, generowany transport) z prawem zabudowy mieszkaniowej (symbol G2)
Powyższe potwierdzone zostało pismem nr ZP.6727.2.261.2020.PM z dnia 9 lipca 2020 r.
5. Forma i tryb zbyciaSprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
6. Cena nieruchomości549 000 zł netto
7. Termin płatnościCena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
8. Informacje dodatkowe- Cena nieruchomości nie zawiera podatku VAT
- Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.
- Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) lub w przypadku użytków rolnych obowiązek podatkowy w podatku rolnym wynikający z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
- Kwestię wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej regulują przepisy ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
- Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.
- Wyznacza się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Osoby, którym przysługuje roszczenie do nabycia ww. nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów a także poprzedni właściciele prawa własności do tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu tych nieruchomości pod warunkiem, iż złożą wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 26 sierpnia 2020 r.
34022095
drukuj ogłoszenie