Ogłoszenie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej st. włas. Gminy Miejskiej Zabrze

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zabrze, śląskie
Powierzchnia
20 956 m2
Cena
2 200 000 zł
Numer ogłoszenia
159220
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, działając w imieniu Prezydenta Miasta Zabrze, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zasadach wspierania nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1162) i umowy pomiędzy Gminą Zabrze a Katowicką Specjalna Strefą Ekonomiczną S.A. w Katowicach - działając zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., poz. 1490).

 

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zabrze przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42 oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Zabrze w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.ksse.com.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o

 

I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu przy ul. Guido Henckela Donnersmarcka, obręb ewidencyjny 06 Mikulczyce, - o łącznej pow. 2,0956ha (20 956 m2), obejmującej działkę ewidencyjną nr 79/3 o pow. 20 956 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Zabrzu prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1Z/00033920/8.

Działka nr 79/3 usytuowana jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu nr XLIII/562/09 z dnia 14 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. nr 213 poz. 3971). Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 79/3 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem A.02.PP,SM,UR - co oznacza tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów oraz drobnej wytwórczości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.200.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych 00/100 groszy) - cena oferowana przez uczestnika przetargu musi być wyższa niż wskazana cena wywoławcza. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 18.09.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w pieniądzu do dnia 14.09.2020 r. wadium w wysokości 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy) na rachunek depozytowy Miasta Zabrze (ING Bank Śląski o/Zabrze nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.

Szczegółowych informacji na temat warunków i przedmiotu przetargu udziela Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42 tel. +48 32 251 07 36.

 

 

drukuj ogłoszenie