Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą podaje do wiadomości informację o pierwszym psrzetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 0001 Osiedle Drzewice ul. Turkusowa.

lubuskie, Kostrzyn nad odrą

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kostrzyn nad odrą, lubuskie
Powierzchnia
3 258 m2
Cena
892 000 zł
Numer ogłoszenia
34023382
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Graniczna 2
Osoba kontaktowa
MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ

Szczegóły
BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym numer GP.0051.10.2020.AD na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości.
LpNumer ewidencyjny działki,
obręb
Powierzchnia nieruchomości w m2Numer księgi wieczystejPołożenie działki
( ulica )
1080101_1,.0001.608/21; obr.0001
Osiedle Drzewice
3.258m2GW1S/00017487/4Turkusowa
Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słubicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.
Nieruchomość położona jest na obszarze dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kostrzyna nad Odrą, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr XLII/317/10 z dnia 17 czerwca 2010r., wyżej wymieniona działka położona jest w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - symbol studium MW.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z dopuszczeniem funkcji usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu.
Cena wywoławcza w zł:
892.000,00zł; (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych 00/100);
W cenie wywoławczej został uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.
Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2020r., o godzinie 1000, pokój nr 27,
I piętro Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2.
O godzinie 1000 w dniu 29 września 2020r., rozpocznie się część jawna przetargu w obecności oferentów.
Pisemne oferty nabycia nieruchomości, w zamkniętych kopertach z dopiskiem- "Przetarg ul. Turkusowa/Drzewicka działka 608/21", należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2, II piętro budynku, w terminie do dnia 25 września 2019r. do godz. 1000.
Wadium brutto w zł :
89.200,00zł; (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100);
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku Oddział Kostrzyn nad Odrą nr 86 8355 0009 0024 2963 2000 0005, w terminie do dnia 25 września 2020r., z dopiskiem "przetarg ul. Turkusowa dz.608/21" oraz złożenie oferty.
Ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, na tablicy ogłoszeń na pierwszym piętrze.
Pełna treść ogłoszenia i mapa lokalizacyjna nieruchomości została opublikowana - na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą: www.kostrzyn.pl, BIP- Gospodarka Przestrzenna GP- Przetargi na zbycie gruntów lub zakładka Przetargi i wykazy.
Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat przetargu: Małgorzata Kraszewska- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora, Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2; pokój nr 27 lub telefonicznie pod numerami 95 727 81 48 lub 607 770 049 .
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt
34023382
drukuj ogłoszenie