Ogłoszenie

Burmistrz Nysy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

opolskie, Nysa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nysa, opolskie
Powierzchnia
3 207 m2
Cena
963 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
23-10-2020
Numer ogłoszenia
34030453
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-08-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-300 Nysa
Ulica
KOLEJOWA 15
Osoba kontaktowa
GMINA NYSA

SzczegółyBZP.6840.36.2020
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Nysy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działki nr 45/10 45/11 45/12 45/13 45/14, karta mapy 9, Symbol klasouż./Poz. rej. Bp;G151,o łącznej powierzchni 3207m?, nr księgi wieczystej OP1N/00038925/9. Uwaga: złożony został wniosek (Dz.Kw./OP1N/4586/20/1) o odłączenie z ww. KW, m.in. dz. nr 45/10, 45/11, 45/12, 45/13 i 45/14 i założenie dla nich nowej księgi wieczystej, w której w dziale III ma zostać wpisana ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz Spółki pod firmą: Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. z/s w Nysie, położonej w Nysie, obręb Wróblewskiego, w rejonie ul. Franciszkańskiej. Uwaga: 1) w dziale III mającej być nowo założonej księgi wieczystej dla działek, m.in. nr 45/10, 45/11, 45/12, 45/13 i 45/14, zostanie ujawniony wpis o ustanowionej na czas nieoznaczony służebności przesyłu, polegającej na ograniczeniu sposobu użytkowania nieruchomości składającej się z dz. nr 45/7, 45/9, 45/10, 45/11, 45/12, 45/13 i 45/14 k.m. 9, w zakresie istniejącej magistrali wodociągowej wraz z pasem eksploatacyjnym, polegającym na każdorazowym udostępnianiu nieruchomości przedsiębiorcy, w celu wykonania niezbędnych robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją, remontami, usuwaniem awarii, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego; 2) dział III księgi wieczystej nr OP1N/00038925/9, prowadzonej jeszcze dla przedmiotowej nieruchomości, zawiera wpis o ustanowionych służebnościach gruntowych i przesyłu, przy czym służebności te nie są związane z tymi działkami; 3) nieruchomość nieużytkowana, porośnięta wysoką trawą, chwastami i starymi drzewami owocowymi, częściowo ogrodzona płotem z siatki stalowej; 4) na granicy dz. nr 45/10 i 45/11 znajduje się nieużytkowana, murowana altanka parterowa o powierzchni zabudowy 9 m2 w złym stanie technicznym;
5) w odległości 2 m od granicy z ul. Franciszkańską, równolegle do granicy przebiega przez całą nieruchomość sieć wodociągowa ? 600; 6) brak uzbrojenia - nieruchomość jest w zasięgu infrastruktury technicznej (sieci: gazowa, kanalizacyjna, energetyczna) przebiegającej w ulicy Franciszkańskiej - działka 45/1 k.m. 9).
Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 5MN, NMW, U/3 - tereny zabudowy mieszkaniowo -usługowej.
Uwaga: nieruchomość została objęta procedurą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr XV/255/19 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30.10.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Franciszkańskiej i Łąkowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 963.000,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów. Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 200 o godz. 10:00 Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Nysie: ING Bank Śląski S.A. Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 23 października 2020 r. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, zamieszczone w Gazecie Wyborczej oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nysie - www.nysa.euSzczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, pok. 226, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 560 lub 77 40 80 553
34030453
drukuj ogłoszenie