Ogłoszenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza pzretarg ustny na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Garncarskiej

pomorskie, Pruszcz gdański

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Garncarskiej, Pruszcz gdański, pomorskie
Powierzchnia
34 146 m2
Cena
4 600 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-10-2020
Numer ogłoszenia
34030849
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Grunwaldzka 20
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Pruszcz Gdański

SzczegółyBurmistrz Pruszcza Gdańskiego
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
1. Działki niezabudowane nr 21/25, 21/33, 21/21, 21/22, 21/27, 21/30 o łącznej pow. 76 481 m2, obręb 18, położone przy ul. Stolarskiej, zapisane w KW - GD1G/00055308/2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę usługową oraz teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
z wyłączeniem przedsięwzięć uciążliwych (5.UH/P).
Przez nieruchomość na linii północ - południe przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV (4 słupy na nieruchomości). Przez środkową część nieruchomości przebiega instalacja wodociągowa.
Gmina Miejska Pruszcz Gdański zamierza uregulować kwestię służebności przesyłu sieci wodociągowej znajdującej się na ww. terenie do dnia przetargu, stąd Gmina Miejska Pruszcz Gdański zastrzega prawo obciążenia przedmiotowej nieruchomości służebnością przesyłu.
Działki położone są na terenie zalewowym.
Cena wywoławcza 6 700 000,00 zł netto.
Minimalna wysokość postąpienia: 67 000,00 zł.
Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Na działkach nie były przeprowadzone badania geologiczne.
Do działek jest wydzielony geodezyjnie dojazd.
2. Działki niezabudowane nr 21/18, 21/36 o łącznej pow. 34 146 m2, obręb 18, położone przy
ul. Garncarskiej, zapisane w KW - GD1G/00055308/2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę usługową oraz teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z wyłączeniem przedsięwzięć uciążliwych (3.UH/P).
Cena wywoławcza 4 600 000,00 zł netto.
Minimalna wysokość postąpienia: 46 000,00 zł
Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Przez niewielki fragment wschodniej części nieruchomości przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV (słup na nieruchomości).
Działki położone są na terenie zalewowym.
Na działkach nie były przeprowadzone badania geologiczne.
Do działek jest wydzielony geodezyjnie dojazd.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. od godziny 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu przelewem
(z zaznaczeniem na jaką nieruchomość jest wpłata) najpóźniej do dnia 26 października 2020 r. na konto Bank Spółdzielczy Nr 63 8335 0003 0121 1827 2000 0080.
Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno - architektonicznymi do zabudowy, z uzbrojeniem znajdującym się na terenie objętym przetargiem oraz jest równoznaczne
z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium.
Koszty notarialne ponosi nabywca. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Terenami tel. 0-58-775-99-47, dot. przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta tel. 0-58-775-99-13, dot. uzbrojenia działki w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym tel. 0-58-775-99-25.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
34030849
drukuj ogłoszenie