Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Julity Koźlik ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 części nieruchomości we wsi Adelinów Klementynów

łódzkie, Adelinów - Klementynów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Adelinów - Klementynów, łódzkie
Powierzchnia
41 700 m2
Cena
57 505 zł
Numer ogłoszenia
159555
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk masy upadłości Julity Koźlik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

zaprasza do udziału w przetargu w trybie art. 320 Prawa upadłościowego na warunkach zatwierdzonych postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 8 kwietnia 2020 roku Sygn. akt V GUp 3/19 of.

1. przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie łódzkim, powiecie piotrkowskim, gminie Sulejów, we wsi Adelinów - Klementynów, oznaczonej numerami działek 308 i 320 o łącznej powierzchni 4,17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystym prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1P/00065223/8, o wartości oszacowania udziału (1/4 części) 57.505,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięć złotych) brutto,

2. cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży jest równa wartości oszacowania,

3. pisemne oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu udziału w nieruchomości we wsi Adelinów - Klementynów" w terminie do dnia 24 września 2020 roku do godziny 15.00 na adres syndyka masy upadłości Julity Koźlik - Danuta Gadomska, ul. Łączna 8, 98-100 Łask (decyduje data doręczenia oferty na podany adres),

4. przystępujący do przetargu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej przed upływem terminu do składania ofert, wpłacić wadium w wysokości 5.800,00 zł (pięć tysięcy osiemset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Julity Koźlik w Santander Bank Polska S.A. Nr 33 1090 2590 0000 0001 4186 8305 (decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości),

5. otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 25 września 2020 roku o godzinie 13.30, sala XIII w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 5. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 25 września 2020 roku o godzinie 13.30, sala XIII ,

6. szczegółowy opis przedmiotu przetargu wraz z operatem szacunkowym i regulaminem przetargu będzie udostępniany przez syndyka drogą elektroniczną. Regulamin przetargu zostanie udostępniony do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 5, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00),

7. przedmiot przetargu można oglądać w terminie składania ofert w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem, który udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży pisemnie lub telefonicznie pod numerem: 601163194.

 

drukuj ogłoszenie