Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Marty Fijałkowskiej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie lokalu w Tomaszowie Mazowieckim

łódzkie, Tomaszów Mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Tomaszów Mazowiecki, łódzkie
Powierzchnia
61,14 m2
Cena
150 000 zł
Numer ogłoszenia
159556
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk masy upadłości Marty Fijałkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki, na warunkach określonych postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 2 lipca 2020 roku Sygn. akt V GUp 65/17 of.

 

1. prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczonego numerem 60, położonego w budynku wielorodzinnym w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Dubois 2 o powierzchni użytkowej 61,14 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 6114/345159, dla którego Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystym prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1T/00057403/8, o wartości oszacowania 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto,

2. cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży jest równa wartości oszacowania,

3. pisemne oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu lokalu mieszkalnego" w terminie do dnia 21 września 2020 roku do godziny 15.00 na adres syndyka masy upadłości Marty Fijałkowskiej - Danuta Gadomska, ul. Łączna 8, 98-100 Łask (decyduje data doręczenia oferty na podany adres),

4. składający ofertę, pod rygorem odrzucenia oferty, powinien najpóźniej przed upływem terminu do składania ofert, wpłacić wadium w wysokości 15.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości Marty Fijałkowskiej w Santander Bank Polska S.A. Nr 60 1090 2835 0000 0001 3569 6136 (decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości),

5. otwarcia i rozpoznania ofert dokonuje syndyk masy upadłości wybierając najkorzystniejszą z ofert,

6. operat szacunkowy oraz postanowienie Sędziego Komisarza mogą być udostępniane przez syndyka drogą elektroniczną,

7. wszelkie koszty nabycia nieruchomości oraz wykreślenia wpisów w księdze wieczystej obciążają nabywcę,

8. nieruchomości można oglądać w terminie składania ofert w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem, który udziela szczegółowych informacji telefonicznie pod numerem 601 163 194.

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie