Ogłoszenie

Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego...

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radom, mazowieckie
Cena
9 200 000 zł
Numer ogłoszenia
159557
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyZałącznik nr 2

do Uchwały Zarządu nr 52/2020

z dnia 14.07.2020r.

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna (dalej „RADPEC" S.A.) w Radomiu nr 44/VII/2020 z dnia 10.08.2020 r.
i 45/VII/2020 z dnia 20.08.2020 r. podjętych na podstawie § 19 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu Cywilnego - art.70¹ i nast. (Dz.U. z 2019r. poz. 1607),

Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (26-616) ul. Żelazna 7

Ogłasza czwarty nieograniczony pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli
i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz z budynkami, urządzeniami
i infrastrukturą położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków/Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,4022ha (dalej Nieruchomość)

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości składającej się z działek:

a) Prawo użytkowania wieczystego, tj.:

- działka nr 9/186 o powierzchni 2.0020 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,

- działka nr 9/185 o powierzchni 2.9916 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,

- działka nr 9/190 o powierzchni 0,1911 ha - wg rejestru gruntów tereny przemysłowe,

- działka nr 9/177 o powierzchni 5,0842 ha wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli, tj. w szczególności: budynek pompowni bagrowej, budynek rozdzielni
i nastawni odp., budynek dyspozytorni ciepłownictwa, budynek rozdzielni i nastawni, wieża nawęglania, budynek gospodarki olejowej, budynek główny kotłowni, budynek przesypu nr 4, budynek pompowni wody sieciowej, stacja rozdziału wody spłucznej, dwa zbiorniki stal. ZS 360C z fund., budynek usług technicznych, komin H-150 z czopuchami, most nawęglania nr 4, elektrofiltr kotła, stacja transformatorowa - wg rejestru gruntów tereny przemysłowe,

- działka nr 9/96 o powierzchni 1,6252 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,

- działka nr 9/150 o powierzchni 0,0222 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej - wg rejestru gruntów tereny różne,

- działka nr 9/103 o powierzchni 1,1114 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej oraz budynku, tj. wiaty magazynowej - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,

- działka nr 9/104 o powierzchni 0,3210 ha - droga,

- działka nr 9/187 o powierzchni 0,1714 ha - droga,

działka nr 9/181 o powierzchni 0,3150 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,

- działka nr 9/182 o powierzchni 0,3084 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,

- działka nr 9/97 o powierzchni 3,3015 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,

- działka nr 9/105 o powierzchni 0,7575 ha wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli, tj. w szczególności: budynek przesypu nr 3, budynek przesypu nr 2, budynek wyjściowy za budynkiem przesypu nr 3, most nawęglania nr 3, most nawęglania nr 2, tunel nr 3, tunel nr 2 - wg rejestru gruntów tereny przemysłowe,

- działka nr 9/179 o powierzchni 0,6186 ha - wg rejestru gruntów inne tereny zabudowane,

- działka nr 9/110 o powierzchni 0,7621 ha - wg rejestru gruntów inne tereny zbudowane,

działka nr 9/144 o powierzchni 0,2481 ha wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku dyspozytorni - wg rejestru gruntów - tereny przemysłowe,

- działka nr 9/15 o powierzchni 0,0255 ha - droga,

- działka nr 16 o powierzchni 0,2148 ha - wg rejestru gruntów grunty orne RIVb, RV,

- działka nr 23/2 o powierzchni 0,7935 ha wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku biurowego dla transportu kolejowego oraz bocznicy kolejowej- wg rejestru gruntów tereny kolejowe,

- działka nr 32 o powierzchni 0,5541 ha - wg rejestru gruntów, grunt orny RV,

dla których Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00044454/1. Księga nr RA1R/00044454/1 w dziale III nie zawiera wpisów aktualnych dotyczących w/w działek, nie zawiera także wpisów w dziale IV.

b) Prawo własności nieruchomości, tj:

- działka nr 9/115 o powierzchni 0,0691 ha wraz ze znajdującą się na niej bocznicą kolejową - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,

- działka nr 9/120 o powierzchni 0,3444 ha wraz ze znajdującą się na niej bocznicą kolejową - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,

- działka nr 9/116 o powierzchni 0,0945 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,

- działka nr 9/121 o powierzchni 0.4750 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,

dla których Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00173297/5. Księga nr RA1R/00173297/5 w dziale III nie zawiera wpisów aktualnych dotyczących w/w działek, nie zawiera także wpisów w dziale IV.

2. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i posiada dostęp do pełnej infrastruktury technicznej
w postaci energii elektrycznej, kanalizacji, wody, gazu, telefonu i ciepła systemowego. Dojazd do nieruchomości z ulic Energetyków i Marii Gajl.

3. Budynki, budowle oraz urządzenia są nieużytkowane, częściowo zdewastowane, w złym stanie technicznym. Wymagają generalnego remontu lub rozbiórki.

4. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi: 9.200.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych).

5. Wadium na przetarg wynosi: 920.000,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych).

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) złożenie do dnia 21.09.2020 r. do godziny 9:30 pisemnej oferty kupna Nieruchomości
w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz z budynkami, urządzeniami i infrastrukturą położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków/Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,4022 ha" w sekretariacie Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna zgodnie z regulaminem
i warunkami przetargu,

b) wpłacenie wadium w formie pieniężnej na rachunek bankowy Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna prowadzony przez Bank PEKAO S.A.
w Radomiu nr 38 1240 5703 1111 0000 4902 4537 z dopiskiem „przetarg na nieruchomości nieczynnej EC" w rubryce „tytułem" w przelewie najpóźniej w terminie składania ofert. Wpłata wadium powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

7. Przetarg jest dwuczęściowy i składa się z pierwszej części pisemnej (złożenie ofert) oraz drugiej części licytacji ustnej. Pierwsza część składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu z otwarciem ofert odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. o godz. 10:00. w świetlicy Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7, pokój nr 9.

8. Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.

9. Regulamin przetargu, pełną treść ogłoszenia o przetargu oraz bliższe informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej można uzyskać na stronie http://www.radpec.com.pl.

10. „RADPEC" S.A. zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem uzasadnienia, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.

11. W przypadku naruszenia warunków określonych w Regulaminie przetargu, w niniejszym obwieszczeniu lub naruszenia przepisów prawa zostanie stwierdzone unieważnienie przetargu.

12. Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Pani Justyna Wołczyńska, pok. nr 2, budynek 2, tel. 48 3898245, mail nieruchomości@radpec.com.pl

Oględzin nieruchomości można dokonywać w Radomiu, ul. Energetyków / M. Gajl
w dniach od 24.08.2020 r. do 04.09.2020 r. w godzinach 9:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - nr telefonu 530 183 759 z Panem Cezarym Laskowskim.

Pełna treść głoszenia i regulamin przetargu znajduje się na stronie internetowej Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna www.radpec.com.pl

Zarząd „RADPEC" S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie