Ogłoszenie

Burmistrz Kalisza Pomorskiego ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obr. 0008 m. Kalisz Pomorskii.

zachodniopomorskie, Kalisz pomorski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kalisz pomorski, zachodniopomorskie
Powierzchnia
4 409 m2
Cena
1 150 000 zł
Numer ogłoszenia
34031123
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Wolności 25
Osoba kontaktowa
GMINA KALISZ POMORSKI

SzczegółyBurmistrz Kalisza Pomorskiego
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - dz. nr 28 obr. 0008 m. Kalisz Pomorski o pow. 0,4409 ha, Nr KW KO1D/00009691/0. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy
nr IP.6730.56.2019 z dnia 12 czerwca 2020 roku, nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową: budowa budynku handlowo-usługowego o powierzchni do sprzedaży do 400 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą.. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.
Cena wywoławcza: 1.150.000,00 zł, wadium: 230.000,00 zł, postąpienie - 23.000,00
Przetarg odbędzie się dnia 28 października 2020 roku o godz. 10 00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej
w ogłoszeniu z zaznaczeniem w tytule wpłaty numeru nieruchomości, na które jest wpłacane wadium.
2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić nie później niż do dnia 21 października 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego Kalisz Pomorski w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim nr konta: 32 8570 0002 0000 0156 2000 0010.
3. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
4. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5. Koszty notarialne w całości ponoszone są przez nabywającego.
6. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.
7. Oferent w przypadku wygrania przetargu oświadcza, że nie będzie w przyszłości rościł żadnych pretensji w stosunku do Gminy Kalisz Pomorski w związku z nabyciem tej nieruchomości.
8. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim pokój nr 3, tel. 94 361 77 82
Warunki przetargu i pełny opis nieruchomości podano w ogłoszeniu (Zarządzenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego) wywieszonym na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim i stronie internetowej BIP (Zakładka: Ogłoszenia - Nieruchomości) w dniu 27 sierpnia 2020 roku.
34031123
drukuj ogłoszenie