Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna informuje o I przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność...

śląskie, Zawiercie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zawiercie, śląskie
Powierzchnia
16 855 m2
Cena
840 000 zł
Numer ogłoszenia
159596
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyWyciąg z Ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Akcyjna w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42

tel. (+48 32) 2510-736

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach, ul. Wojewódzka 42 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu www.zawiercie.eu w zakładce obwieszczenia i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Zawierciu w zakładce Informacje - Przetargi - kategoria: Przetargi na nieruchomości - 2020 oraz na stronie internetowej www.ksse.com.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o:

 

I przetargu pisemnym nieograniczonym

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Zawiercie

 

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Zawierciu przy ulicy Technologicznej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonej nr ew. 613/28, k.m. 4, obręb Marciszów, o powierzchni 1,6855 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1Z/00051427/3. Zgodnie z wpisami zawartymi w ww. księdze wieczystej przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań..

2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31.03.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmienioną w części tekstowej uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIV/394/17 z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami - „1P1" - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, „7ZE" - tereny zieleni. Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 840.000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych) w tym podatek VAT w wysokości 23% został doliczony do części nieruchomości oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1P1, część nieruchomości oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 7ZE jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Oferowana cena nabycia nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej.

4. Część jawna pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości odbędzie się w dniu 02.11.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1/ złożenie pisemnej oferty zgodnie ze wzorem oraz wymogami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu" do dnia 28.10.2020 r. do godziny 16.00 w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42,

2/ wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 84.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 28.10.2020 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

6. Szczegółowych informacji na temat warunków i przedmiotu przetargu udziela Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42, tel. +48 32 251 07 36.

 

 

drukuj ogłoszenie