Ogłoszenie

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomościi

dolnośląskie, Chwałków, gm. marcinowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Chwałków, gm. marcinowice, dolnośląskie
Powierzchnia
21 178 m2
Cena
500 000 zł
Numer ogłoszenia
34031277
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
58-124 Marcinowice
Ulica
J. Tuwima 2
Osoba kontaktowa
GMINA MARCINOWICE

SzczegółyMarcinowice, 24.08.2020 r.
WÓJT GMINY MARCINOWICE
o g ł a s z a
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Chwałków, gmina Marcinowice, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich. Przeznaczenie w planie: 26.ZP - tereny zieleni parkowej.
Księga Wieczysta Nr SW1S/00027122/2.
Termin przeprowadzania poprzednich przetargów: 16.03.2020 r., 30.06.2020 r.
Działka niezabudowana nr 65/8, AM-3, pow. 2,1178 ha
Cena wywoławcza: 500.000,00 zł w tym: wartość drzew 29.396,00 zł
Wadium: 60.000,00 zł
Minimalne postąpienie: 5.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2020 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice, pokój nr 13.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2020 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Marcinowice).
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialne potwierdzenie pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu. Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima nr 2, pokój nr 10, lub telefonicznie pod nr 74-850-34-94 lub 74-85-85-226, 227 wew. 34. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy Marcinowice pod adresem: bip.marcinowice.pl
Sporządziła: Beata Staryszak
34031277
drukuj ogłoszenie