Ogłoszenie

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Biskupice

śląskie, Biskupice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Biskupice, śląskie
Powierzchnia
3 567 m2
Cena
146 434,09 zł
Numer ogłoszenia
159606
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-08-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Olsztyn, 28.08.2020 r.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Biskupice, gm. Olsztyn:

działka nr 584/4 k.m. 10 o pow. 0,3567 ha (RV-0,3567 ha). Cena wywoławcza w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną (1500m2) wynosi 115.170,00 zł + 23% VAT= 141.659,10 zł. W części przeznaczonej pod uprawy polowe (2067m2) wynosi 4.775,00 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 146.434,10 zł. Brak obciążeń.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr CZ1C/00122293/3 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działka nr 584/4, k.m. 10, położona w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu, symbolami: 1 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 1R - tereny rolnicze.

Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie w dniu 30 września 2020 roku o godz. 11.00. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 25.09.2020 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej danej w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).

Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn, ponadto będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl.

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie, tel.(0-34) 3285-076 w. 33.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020.65 ze zm.).

drukuj ogłoszenie