Ogłoszenie

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Biskupice

śląskie, Biskupice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Biskupice, śląskie
Numer ogłoszenia
159607
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-08-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Olsztyn, 28.08.2020 r.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Biskupice, gm. Olsztyn:

1) działka nr 588/4 k. m. 10 o pow. 0,1189 ha (RV-0,1189 ha). Cena wywoławcza wynosi 78.676,00 zł + 23% VAT = 96.771,48 zł oraz udział 1/2 część w drodze dojazdowej tj. działce nr 588/5 o pow. 0,0455 ha. Cena wywoławcza 14.837,50 zł + 23 % VAT= 18.250,12 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 115.021,60 zł. Brak obciążeń.

2) działka nr 588/3 k. m. 10 o pow. 0,3737 ha (RV-0,3737 ha). Cena wywoławcza wynosi 8.632,00 zł oraz udział 1/2 część w drodze dojazdowej tj. działce nr 588/5 o pow. 0.0455 ha - cena wywoławcza wynosi 14.837,50 + 23 % VAT = 18.250,12 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 26.882,12 zł. Brak obciążeń.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr CZ1C/00122293/3 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 588/4, 588/5, k. m. 10, położone w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leżą w terenie oznaczonym na rysunku planu, symbolem 1 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast działka nr 588/3 k. m. 10 leży na terenie oznaczonym symbolem 1R - tereny rolnicze.

Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie w dniu 30 września 2020 roku o godz. 10.00. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 25.09.2020 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej danej ww. nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).

Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn, ponadto będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl.

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie, tel.(0-34) 3285-076 w. 33.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020.65 ze zm.).

drukuj ogłoszenie