Ogłoszenie

Wójt Gminy Branice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Branicach.

opolskie, Branice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Branice, opolskie
Numer ogłoszenia
34031778
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-140 Branice
Ulica
Słowackiego 3
Osoba kontaktowa
GMINA BRANICE

SzczegółyBG.6840.8.3.2020.MM ` Branice, dnia 28.08.2020 r.
O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:
1/ Oznaczenie nieruchomości według: KW OP1G/00021372/8 i nr działki 573/6 i 573/11.
2/ Powierzchnia i położenie nieruchomości: 0,1694 ha Branice.
3/ Przeznaczenie w planie (P)/studium (S): (P) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4/ Termin przetargu: 09.10.2020 r. godz. 10:00.
5/ Cena wywoławcza do przetargu: 35 000,00 z ł + VAT według obowiązującej stawki.
6/ Wadium i termin wpłaty: 5 000,00 zł wpłata do 05.10.2020 r.
7/ Forma zbycia w/w nieruchomości: Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy zabudowaniach mieszkalnych. Kształt korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu korzystna, lekko pochyła. Dojazd do działek drogą wewnętrzną gminną, częściowo utwardzoną.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3
( I piętro - pokój nr 18).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.
Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
34031778
drukuj ogłoszenie