Ogłoszenie

Burmistrz Nysy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nysie, obręb Średnia Wieś w rejonie ul. Morcinka.

opolskie, Nysa

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nysa, opolskie
Powierzchnia
15 199 m2
Cena
750 000 zł
Numer ogłoszenia
34033253
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-300 Nysa
Ulica
KOLEJOWA 15
Osoba kontaktowa
GMINA NYSA

SzczegółyBZP.6840.28.2020
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Nysy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Nysie, obręb Średnia Wieś, w rejonie ul. Morcinka, obejmującego działki nr/symbol klasouż 35/3/Ba, 54/8/Bp, 33/3/Bi,Bp 34/2/Bp, 30/7/Bi,Bp; karta mapy 392, Poz. rej. 162 o łącznej powierzchni 15199 m?, nr księgi wieczystej OP1N/00038926/6, Uwaga: 1) dział III księgi wieczystej nr OP1N/00038926/6, prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości, zawiera wpis o ustanowionych służebnościach gruntowych przy czym służebności te nie są związane z tymi działkami; 2) na działce nr 30/7 i 33/3 znajdują się pozostałości dwóch budynków gospodarczych; 3) przez działkę nr 33/3 przebiega linia kablowa energetyczna; 4) na działkach 30/7, 33/3 i 34/2 mogą się znajdować pozostałości po niedokończonej inwestycji przemysłowej ( np. zbiorniki, fragmenty fundamentów, itp.); 5) nieruchomości porośnięta drzewami i krzewami samosiejkami oraz trawą. Teren zaniedbany
i nieużytkowany od dłuższego czasu; 6) działki nieuzbrojone.
Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem 10P/U -tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów dla klasoużytków ozn. Ba i Bp (dla gruntu niezabudowanego). Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 200 o godz. 10:00
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Nysie: ING Bank Śląski S.A. Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 30.10.2020 r.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, zamieszczone w Gazecie Wyborczej oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nysie - www.nysa.euwww.bip. Nysa.pl
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 226, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 560 lub 77 40 80 553.
34033253
drukuj ogłoszenie