Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości „Wilcze Gniazdo” Joint-Venture Sp. z o.o. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w...

warmińsko-mazurskie, Bukwałd

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bukwałd, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
110 004 m2
Cena
300 000 zł
Numer ogłoszenia
159671
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości „Wilcze Gniazdo" Joint-Venture Sp. z o.o. w upadłości

Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Nieruchomości rolnej niezabudowanej, składającej się z działek gruntu o nr 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 1/69, 1/70, 1/71, 1/73, 1/74, 1/75, 1/76, 1/77, 1/78, 1/79, 1/80, 1/81, 1/82, 1/83, 1/84, 1/85, 1/86 o łącznej powierzchni 11,0004 ha położonej Bukwałdzie, obręb Bukwałd, gmina Dywity, powiat olsztyński, KW nr OL1O/00149998/1 za cenę nie niższą niż 300 000 złotych.

Składanie ofert:

Oferty należy składać w Kancelarii Notarialnej Ireny Ślusarczyk w Olsztynie (10-533), ul. Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 do dnia 18 września 2020 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „OFERTA WILCZE GNIAZDO". O dopuszczeniu oferty decyduje data wpływu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2020 r. o godz. 12.10. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu,

- proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,

- potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 30 000 złotych, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 58 1090 2718 0000 0001 3558 2855.

Syndyk nie będzie wzywał do uzupełniania ofert.

Nabywca nieruchomości musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia (Dz.U.2018.1405 t.j.) oraz ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2018.2129 t.j.). Umowa zostanie zawarta w przypadku niezgłoszeniu prawa pierwokupu przez uprawnione podmioty.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

- zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,

- zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 604 510 516.

Zgodnie z art. 313 prawo upadłościowe i naprawcze sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania, w tym i zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśniecie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej. Podstawą wykreślenia hipotek jest umowa sprzedaży nieruchomości.

drukuj ogłoszenie