Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza II przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położnej przy ul. Zamiejskiej.

wielkopolskie, Gniezno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gniezno, wielkopolskie
Powierzchnia
5 494 m2
Cena
701 100 zł
Numer ogłoszenia
34033794
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-200 Gniezno
Ulica
Lecha 6
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE

SzczegółyPrezydent Miasta Gniezna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gniezna, położonej przy ulicy Zamiejskiej.

WM.GM.6840.52.2019
I. Dane dotyczące przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, stanowiącą własność Miasta Gniezna, oznaczona geodezyjnie na arkuszu mapy 176 jako działka nr 18/2 o powierzchni 0.5494 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00045461/1.
Nieruchomość przy ul. Zamiejskiej położona na obszarze północno - wschodniej części miasta o ekstensywnym zagospodarowaniu mieszkaniowym i wolnych terenów niezabudowanych.
Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dawnej szkoły podstawowej, obecnie pozbawionym użytkowania. Budynek częściowo podpiwniczony, jedno i dwukondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym. W części parteru wykorzystywany był dawniej na cele użytkowe (szkoła wiejska). W granicach nieruchomości posadowiony jest także budynek gospodarczy jedno oraz w części dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w części
ze ścianami murowanymi z cegły ceramicznej a w części konstrukcji drewnianej, z poszyciem z desek całość z dachem płaskim konstrukcji drewnianej, pokrytym dachówką. Ponadto
w granicach nieruchomości znajduje się drugi budynek gospodarczy parterowy, niepodpiwniczony wykonany w technologii murowanej ze stropodachem płaskim pokrytym papa na lepiku. Obiekt oświatowy powstał ok. 1912 r.
Dojazd do nieruchomości prowadzi od strony centrum miasta poprze ulice Orcholską
i Wełnicką od północy lub Zamiejską od południa. Dostęp do nieruchomości następuje
z drogi bocznej do ulicy Zamiejskiej, zasadnicza część znajduje się w pierwszej linii zabudowy. Droga stanowi fragment sięgacza od drogi głównej.
Nieruchomość zabudowana znajduje się na terenie nie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość jest natomiast objęta opracowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna, zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz zmianami Studium zatwierdzonymi uchwałami: Nr LIV/588/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 19.10.2006 r., Nr XXVII/320/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 29.10.2008 r., Nr XXV/273/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 26.09.2012 r., Nr XLIX/594/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29.10.2014 r. , Nr XXV/271/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31.08.2016 r., Nr V/70/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.02.2019 r.
Zgodnie z ustaleniami studium oraz jego zmianami działka leży w części w strefie zabudowy mieszkaniowo - usługowej - symbol graficzny "MU" oraz w części w strefie głównych łączników ekologicznych - symbol graficzny "ZE". Przedmiotowa działka leży w strefie systemów dolinnych, rynny glacjalnej ciągu jezior Róża - Wełnickie.
Działka w części znajduje się w obszarze " Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 - 2022" zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/336/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 28.12.2016 r.
Nieruchomość zlokalizowana w granicach działki nr 18/2 będąca dawną szkołą, a obecnie budynkiem mieszkalnym ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków miasta Gniezna, skutkiem czego podlega ona prawnej ochronie konserwatorskiej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 282).
Teren nieruchomości jest ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Granice północne przylegają do terenów rozlewiska jeziora Koszyk.
Działka jest uzbrojona. Teren wyposażony jest w następujące sieci uzbrojenia technicznego: elektryczną, wodociągową, odgromową, gazową. Infrastrukturę techniczną niezbędną
do funkcjonowania nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt, na warunkach określonych przez dysponentów poszczególnych sieci.
Na działce posadowiony jest słup linii 0,4 kV i przebiega odcinek linii napowietrznej nn. Z w/w słupa wyprowadzone jest przyłącze, które zasila budynek na działce 18/2.
Do przeprowadzenia ewentualnych prac eksploatacyjnych konieczny jest dostęp
do urządzeń.
Występuje przyłącze wodociągowe, które doprowadzone jest do budynku znajdującego się na działce nr 18/2. Dla w/w przyłącza wyznacza się pas ochronny o szerokości po 1,5 m z obu stron kolektora, licząc od jego osi.
Wymaga to ustanowienia nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu polegającej na prawie posadowienia na nieruchomości przewodów i urządzeń wodociągowych w pasie gruntu o szerokości po 1,5 m z obu stron rurociągu wodociągowego, licząc od jego osi , a także na prawie wstępu , przechodu, przejazdu, swobodnego całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu wykonania czynności związanych z ich posadowieniem , konserwacja, a także w celu przyłączenia nowych odbiorców oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez tę nieruchomość w wyżej wymienionych celach.
W ramach służebności zabrania się na nieruchomości posadowieni jakichkolwiek budynków w pobliżu przebiegających przez nieruchomość urządzeń wodociągowych - należy uwzględnić konieczność zachowania odległości min. 1,5 m od osi przewodu wodociągowego do linii rzutu ławy fundamentowej budynku lub do linii zabudowy
na podkładzie geodezyjnym (w przypadku braku ławy fundamentowej). Dodatkowo w pasie o szerokości 1,50m od osi przewodu wodociągowego zabrania się dokonywania nasadzeń drzew i krzewów.
Przy zachowaniu obecnej głębokości w/w urządzeń bezpośrednio nad rurociągami odbywać się może ruch pojazdów, a także zlokalizowane mogą zostać miejsca postojowe dla samochodów.
W dziale III księgi wieczystej (obciążenia i ograniczenia) i w dziale IV księgi wieczystej (hipoteki) brak jest jakichkolwiek wpisów. Na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą żadne ograniczenia ani ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz osób trzecich.
II. Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, parter, sala nr 9.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21 lipca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
III. Cena wywoławcza, wadium :
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 701 100,00 zł.
Wartość rynkowa nieruchomości wynosi: 738 000,00 zł.
Wadium: 140 220,00 zł.
Wadium w wysokości 140 220,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Gnieźnie, nr: 07 9065 0006 0000 0000 6956 0009, w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 12 listopada 2020 roku środki znajdowały się na tym koncie.
Na przelewie należy wpisać "Wadium - sprzedaż ul. Zamiejska". Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
IV. Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:
- w terminie wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości;
- przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wniesienia wadium, w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestrów aktualny wpis, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
- oświadczą, że dokonały wizji lokalnej w terenie oraz zdobyły konieczne informacje o przedmiocie przetargu i zapoznały się z warunkami przetargu.
- Prezydent Miasta Gniezna może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, podając przyczynę odwołania przetargu.
V. Publikacja:
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na okres 2 miesięcy na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz ukazuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie
tel. 0 61 426 04 91.
34033794
drukuj ogłoszenie