Ogłoszenie

Burmistrz Pakości ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

kujawsko-pomorskie, Giebnia, gm. Pakość

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Giebnia, gm. Pakość, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
183 768 m2
Cena
5 100 000 zł
Numer ogłoszenia
159753
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE
Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 15 września 2020 r.
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na:


sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, dz. nr 27/5 o pow. ca 18,3768 ha, KW nr BY1I/00037680/2, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVa, RIVb, RV oraz W (grunty orne klasy IVa, IVb i V oraz grunty pod rowami).
Cena wywoławcza stanowi kwotę netto: 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych 00/100).
Cena wywoławcza nieruchomości nie obejmuje należności podatkowych, które wprowadziła ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży oraz obowiązującego w dniu sprzedaży podatku VAT.
Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12 sierpnia 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/350/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Giebnia, zgodnie z którym są to tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.


1. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona.
2. Ww. nieruchomość stanowi przedmiot umowy dzierżawy, z okresem obowiązywania do dnia 30 września 2020 r. (włącznie).
3. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.
4. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100); do dnia 13 listopada 2020 r. - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pakości w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy.
6. Kupno przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
7. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4 (pok. nr 16) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88.
9. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej: www.pakosc.pl w zakładce: Twój urząd → sprzedaż nieruchomości i www.bip.pakosc.pl w zakładce: Przetargi oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości.
10. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

 

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 

 

drukuj ogłoszenie