Ogłoszenie

Wójt Gminy Ełk ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Szeligi-Buczki, gm. Ełk

warmińsko-mazurskie, Ełk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ełk, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
3 003 m2
Cena
306 100 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-11-2020
Numer ogłoszenia
34038146
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
19-300 Ełk
Ulica
T. Kościuszki 28 A
Osoba kontaktowa
Gmina Ełk

SzczegółyWÓJT GMINY EŁK ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położnej w obrębie geodezyjnym Szeligi- Buczki, gm. Ełk, będącej własnością Gminy Ełk, ujawnionej w księdze wieczystej nr OL1E/00013286/5. Teren, na którym znajduje się zbywany grunt objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi- Buczki, gmina Ełk, zatwierdzonego uchwałą nr LXXIII/494/2018 Rady Gminy Ełku z dnia 16 listopada 2018 r. Działka będąca przedmiotem przetargu położona jest w kwartale oznaczonym symbolem 4UP- tereny zabudowy usługowo- techniczno- produkcyjnej
Działka
nr
Powierzchnia
ha
Cena wywoławcza nettoWadium
10/40,3003306 100,0031 000,00
Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23 %podatek VAT
Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego przetargu wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 65) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 8 lipca 2019 roku. Wniosków nie złożono. Działka nie została sprzedana w przetargach, które odbyły się w dniach: 03.09.2019 r.,28.10.2019 r., 28.01.2020 r., 24.03.2020 r., 22.06.2020 r., 8.09.2020 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy Ełk, przy ul. T. Kościuszki 28 A. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Ełk w Banku PEKAO SA O/Ełk nr 11 1240 5745 1111 0010 4463 2844 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 28 października 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Ełk.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnej przyczyny. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w pokoju nr 15 w tut. Urzędzie Gminy Ełk, tel. 87 619 45 19.
34038146
drukuj ogłoszenie