Ogłoszenie

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wejherowie przy ul. Stolarskiej

pomorskie, Wejherowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stolarska, Wejherowo, pomorskie
Powierzchnia
4 900 m2
Cena
490 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-12-2020
Numer ogłoszenia
34038182
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-200 Wejherowo
Ulica
Pl. J. Wejhera 8
Osoba kontaktowa
Gmina Miasto Wejherowo

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Wejherowie, przy ul. Stolarskiej, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 3/88, 3/89, 3/90, 3/91, obr. 3, KW nr GD1W/00029881/5 oraz dz. nr 5/21, obr. 3, KW nr GD1W/00032731/3, o łącznej powierzchni 4 900 m2,
cena wywoławcza: 490 000,00 zł netto
wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Opis: kompleks nieruchomości w kształcie prostokąta, regularnym, niezabudowany, teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzony.
Uzbrojenie: w ul. Stolarskiej znajdują się następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna oraz kanalizacji sanitarnej.
Przeznaczenie: przedmiotowy kompleks nieruchomości położony jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIIk/VII/59/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Tartaczną i Podmiejską do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo (tekst jedn. Dz.U. Woj. Pom. z dn. 20.05.2019 r., poz. 2386), w jednostce terytorialnej 8.PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej.
Terminy przeprowadzenia poprzedniego przetargu: pierwszy: dn. 9 września 2020 r.
Przetarg odbędzie się dnia 2 grudnia 2020 r., o godz. 9.00, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 49 000,00 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 25 listopada 2020 r. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, a uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena brutto kompleksu nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.
Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 20 listopada 2020 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl. Ogłoszenie przetargowe wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy: Pl. J. Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195 oraz opublikowano na stronie internetowej BIP Urzędu, tj. www.bip.wejherowo.pl.
www.nieruchomosci.wejherowo.pl
34038182
drukuj ogłoszenie