Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi w rejonie ul. Dębogórskiej

pomorskie, Rumia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dębogórska, Rumia, pomorskie
Powierzchnia
17 928 m2
Cena
6 900 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
11-12-2020
Numer ogłoszenia
34041411
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-230 Rumia
Ulica
Sobieskiego 7
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Rumia

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI, W REJONIE UL. DĘBOGÓRSKIEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi w rejonie ul. Dębogórskiej, składającej się z działek nr 22/7 o powierzchni 12650m2 i nr 20/4 o powierzchni 5278m2, o łącznej powierzchni 17928m2, obręb 14, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00032200/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XI/161/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 października 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Dębogórskiej i ul. Gdańskiej, działki nr 22/7 i nr 20/4 leżą w terenie oznaczonym symbolem 2.MW,U - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami. Na działce nr 22/7 posadowiony jest słup wraz z napowietrzną linią wysokiego napięcia 110kV.
Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00032200/2 jest wolny od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 6.900.000,00 zł netto. Wadium 690.000,00 zł - wnoszone w pieniądzu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się, w dniu 11 grudnia 2020 roku o godzinie 12 00, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Wadium należy wnieść do dnia 7 grudnia 2020 roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pli https://rumia.eu
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 9 00 - 17 00, wtorek, środa i piątek w godz. 7 30 - 15 30.
Rumia, dnia 06.10.2020r.
34041411
drukuj ogłoszenie