Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ustroniu

śląskie, Ustroń

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ustroń, śląskie
Powierzchnia
9 852 m2
Cena
4 203 655 zł
Numer ogłoszenia
160250
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
03-11-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółySYNDYK MASY UPADŁOŚCI

EUROS Rotor Systems Polska Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszowicach

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości zabudowanej położonej w Ustroniu przy ul. Józefa Kreta 2 za cenę nie niższą niż:

4.203.655,00 zł

(słownie: cztery miliony dwieście trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

1) Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu:

□ działki nr 360/46 o pow.: 1.916 m2 (KW nr BB1C/00058275/7) zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej

□ działki nr 360/50 o pow.: 2.096 m2 (KW nr BB1C/00058423/0) zabudowanej budynkiem biurowym

□ działki nr 360/79 o pow.: 5.840 m2 (KW nr BB1C/00058423/0) zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej

o łącznej powierzchni: 9.852 m2.

Na ww. działkach usytuowane są następujące obiekty budowlane:

□ budynek hali produkcyjnej o łącznej pow. użytkowej: 1.016,57 m2 i pow. zabudowy: 979,00 m2

□ budynek hali produkcyjnej o łącznej pow. użytkowej: 1.175,00 m2 i pow. zabudowy: 1.225,00 m2

□ budynki magazynowe o łącznej pow. użytkowej: 741,00 m2 (w rzeczywistości pow. użytkowa wynosi: ~1.121,74 m2) i pow. zabudowy: 1.205,00 m2

□ budynek biurowy o łącznej pow. użytkowej: 679,00 m2 i pow. zabudowy: 327,00 m2.

Przedmiotowa nieruchomość została szczegółowo opisana w operacie szacunkowym z dn. 13.09.2019 r. dostępnym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl.

2) Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości i Regulamin Przetargu z dn. 25.06.2020 r.) oraz pod nr. tel.: 694 462 992 lub 602 154 063 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: kancelariasyndyka1@interia.pl.

3) Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż: 4.203.655,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług VAT.

4) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na konto masy upadłości, nr rachunku: 59 1090 1766 0000 0001 4324 3654 w Santander Bank Polska S.A., w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

5) Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty składać należy w terminie najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Sądu w przedmiocie rozpoznania ofert w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości EUROS Rotor Systems Polska Sp. z o.o. w upadłości, 44-100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113, z adnotacją „przetarg - EUROS Rotor Systems Polska Sp. z o.o. w upadłości".

Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Przetargu z dn. 25.06.2020 r.

6) Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 (sala 110), dnia 14.12.2020 r. o godz. 12.50.

7) Cena nabycia określona w Postanowieniu Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferty powinna zostać zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8) Koszty notarialne zbycia przedmiotu sprzedaży oraz koszty wpisów do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca przedmiotu sprzedaży.

9) Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa w art. 704 § 2 Kodeksu Cywilnego.

10) Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. zespołu składników majątkowych, o których mowa w § 1 Regulaminu Przetargu, ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem przedmiotu sprzedaży (art. 313 Prawa Upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

11) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury przetargu bez podania przyczyny.

 

drukuj ogłoszenie