Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszowicach przy ul. Gajowej 5A

śląskie, Warszowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Warszowice, śląskie
Powierzchnia
44 569 m2
Cena
24 964 200 zł
Numer ogłoszenia
160251
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
03-11-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

EUROS Polska Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszowicach

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości zabudowanej położonej w Warszowicach, przy ul. Gajowej 5A,

za cenę nie niższą niż: 24.964.200,00zł. netto

(słownie: dwadzieścia cztery miliony, dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące, dwieście złotych 00/100)

plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

1) Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości zabudowanych położonych na terenie Warszowic, przy ul. Gajowej 5A, w tym:

- działki nr 1096/83 o pow.: 6.862m2 (KW nr GL1X/00010866/1) częściowo zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej

- działki nr 1002/137 o pow.: 4.133m2 (KW nr GL1X/00010866/1) częściowo zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej

- działki nr 197/132 o pow.: 1.230m2 (KW nr GL1X/00010866/1) częściowo zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej

- działki nr 1453/56 o pow.: 1.438m2 (KW nr GL1J/00023818/4) częściowo zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej

- działki nr 1454/56 o pow.: 27.870m2 (KW nr GL1J/00022215/0) częściowo zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej

- działki niezabudowanej nr 1419/56 o pow.: 3.036m2 (KW nr GL1J/00024257/0)

o łącznej powierzchni: 44.569m2

Na ww. działkach usytuowane są następujące obiekty budowlane:

- budynek hali produkcyjno-magazynowej o łącznej powierzchni użytkowej: 11.146,90m2 i powierzchni zabudowy: 10.242,50m2. Powierzchnia użytkowa hali wynosi: 8.281,10m2, powierzchnia magazynowa: 1.801,10m2 a powierzchnia użytkowa pomieszczeń socjalno-technicznych wynosi: 1.064,70m2.

- budynek hali z zapleczem biurowym o łącznej powierzchni użytkowej: 3.284,89m2 i powierzchni zabudowy: 3.089,40m2. Powierzchnia użytkowa hali wynosi: 2.460,60m2, powierzchnia użytkowa techniczna: 301,90m2 a powierzchnia użytkowa pomieszczeń socjalno-technicznych wynosi: 522,39m2

2) Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż: 24.964.200,00zł. netto (słownie: dwadzieścia cztery miliony, dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące, dwieście złotych 00/100), co stanowi 90% wartości oszacowania, powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług VAT.

3) Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości i Regulamin Przetargu z dn. 25.06.2020r.) oraz pod nr tel.: 694 462 992 lub 602 154 063 oraz za pośrednictwem adresu email:kancelariasyndyka1@interia.pl

4) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 1.200.000,00zł. (słownie: jeden milion, dwieście tysięcy złotych, 00/100) na konto masy upadłości nr rachunku: 54 1090 1766 0000 0001 4302 4524 w Santander Bank Polska S.A. w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

5) Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty składać należy w terminie najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Sądu w przedmiocie rozpoznania ofert w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk masy upadłości EUROS Polska Sp. z o.o. w upadłości, 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją „Oferta na zakup nieruchomości EUROS Polska Sp. z o.o. w upadłości".

Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Przetargu z dn. 25.06.2020r.

6) Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 (sala 110) dnia 14 grudnia 2020r. o godz. 1230.

7) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury przetargu bez podania przyczyny.

 

drukuj ogłoszenie