Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Oleśnica

dolnośląskie, Oleśnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Oleśnica, dolnośląskie
Powierzchnia
5 863 m2
Cena
70 000 zł
Numer ogłoszenia
160256
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
03-11-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Obwieszczenie syndyka o konkursie ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Oleśnicy

Syndyk masy upadłości Józefa Podyma, w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt GUp 280/20 of), działając na podstawie postanowienia sędziego-komisarza z dnia 21.10.2020 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż z wolnej ręki, wchodzącej w skład masy upadłości, nieruchomości gruntowej,

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 2, AR-27, obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, o powierzchni 5863 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WR1E/00021332/3, za cenę nie niższą niż 70 000,00 zł. (siedemdziesiąt tysięcy złotych), określoną w datowanym na 23 września 2020 r. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 7 000,00 zł. oraz przesłanie oferty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Oleśnicy, sygn. akt VIII GUp 280/20 of", w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. na adres: Kancelaria Notarialna Cecylia Sterc, ul. Świebodzka 4/3, 50-046 Wrocław.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr 64 1090 2402 0000 0001 4683 4357.

Wymogi formalne dotyczące oferty i przebiegu konkursu ofert zawarte są w Regulaminie dostępnym w biurze syndyka (Ramiszów 108, 51-217 Wrocław), po uprzednim umówieniu się telefonicznie, nr telefonu: 605959521, lub po zgłoszeniu się pocztą elektroniczną na adres: roman.traczyk@restra.pl. Regulamin dostępny jest również na stronie syndyka: www.restra.pl (zakładka BLOG).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2020 r. w Kancelarii Notarialnej Cecylii Sterc.

 

drukuj ogłoszenie