Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiu-Zdroju

śląskie, Jastrzębie-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jastrzębie-Zdrój, śląskie
Powierzchnia
11 591 m2
Cena
1 026 498,94 zł
Numer ogłoszenia
160328
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-026 Katowice
Ulica
Wojewódzka 42

Szczegóły


Treść ogłoszenia w języku polskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza zaproszenie do przetargu mającego na celu:

- wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Jastrzębiu-Zdroju o powierzchni 1,1591 ha obręb 003 Bzie Górne, karta mapy 1 składająca się z działki gruntowej o numerze ewidencyjnym: 1663/43, KW GL1J/00047110/5. Księgi wieczyste prowadzone są przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, Wydziale V Ksiąg Wieczystych a Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. do nieruchomości służy prawo własności. Nieruchomość przeznaczona jest pod realizację inwestycji produkcyjnej.

W dziale III ksiąg wieczystych wykazane ograniczone prawa rzeczowe dot. służebności przesyłu wobec gestorów mediów: Tauron Dystrybucja SA, Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SA, Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną asfaltową. Nieruchomość nieużytkowana - ściernisko po rzepaku, w części zadrzewiona i zakrzewiona. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po budynku gospodarczym. Przy zachodniej granicy działki znajdują się czynne słupy sieci energetycznych. Wzdłuż wschodniej granicy działki zlokalizowany jest niewielki o charakterze melioracyjnym.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosi 1.026.498,96 złotych wraz z 23% podatkiem VAT (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 96/100 groszy).

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 153.974,84 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 84/100 groszy) na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach Nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001 w Santander Bank Polska S.A. w terminie do dnia 18.12.2020 r.

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 22.12.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia, w terminie do dnia 22.12.2020 r. do godz. 9.30, w siedzibie organizatora przetargu.

Oferta winna zawierać m.in.:

- imię, nazwisko i adres oferenta (nazwa instytucji oraz siedziba),

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem nieruchomości oraz specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- koncepcję zagospodarowania nieruchomości,

- dowód odpowiedniego pełnomocnictwa, w przypadku gdy oferent z takiego korzysta.

Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł + VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych + VAT) płatna na rachunek: Santander Bank Polska S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu".

Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

drukuj ogłoszenie