Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

zachodniopomorskie, Szczecinek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczecinek, zachodniopomorskie
Numer ogłoszenia
160359
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E

o przetargu na zbycie nieruchomości

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/20 o pow. 863 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą : usługi nieuciążliwe. Działka położona jest w strefie W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, w której obowiązują następujące warunki ochrony konserwatorskiej : 1). uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych przez służby ochrony zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi. Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi zgodnie z przepisami odrębnymi. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do końca września; 3) prace podziemne związane z realizacją inwestycji należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Na terenie działki planowanie jest wykonanie sieci energetycznej. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości pok. 203. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 18.06.2020r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17.09.2020r.

 

Cena wywoławcza - 65.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium- 6.500,00 zł

Minimalne postąpienie - 650,00 zł

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/21 o pow. 581 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą : usługi nieuciążliwe. Działka położona jest w strefie W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, w której obowiązują następujące warunki ochrony konserwatorskiej : 1). uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych przez służby ochrony zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi. Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi zgodnie z przepisami odrębnymi. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do końca września; 3) prace podziemne związane z realizacją inwestycji należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 18.06.2020r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17.09.2020r.

 

Cena wywoławcza - 45.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium- 4.500,00 zł

Minimalne postąpienie - 450,00 zł

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/22 o pow. 654 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą : usługi nieuciążliwe. Działka położona jest w strefie W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, w której obowiązują następujące warunki ochrony konserwatorskiej : 1). uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych przez służby ochrony zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi. Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi zgodnie z przepisami odrębnymi. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do końca września; 3) prace podziemne związane z realizacją inwestycji należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 18.06.2020r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17.09.2020r.

 

Cena wywoławcza - 50.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium- 5.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 500,00 zł

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/24 o pow. 681 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą : usługi nieuciążliwe. Działka położona jest w strefie W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, w której obowiązują następujące warunki ochrony konserwatorskiej : 1). uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych przez służby ochrony zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi. Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi zgodnie z przepisami odrębnymi. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do końca września; 3) prace podziemne związane z realizacją inwestycji należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 18.06.2020r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17.09.2020r.

 

Cena wywoławcza - 51.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 5.100,00 zł

Minimalne postąpienie - 510,00 zł

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/25 o pow. 752 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą : usługi nieuciążliwe. Działka położona jest w strefie W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, w której obowiązują następujące warunki ochrony konserwatorskiej : 1). uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych przez służby ochrony zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi. Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi zgodnie z przepisami odrębnymi. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do końca września; 3) prace podziemne związane z realizacją inwestycji należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia : kanalizacja sanitarna oraz sieć gazowa. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nieruchomości nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinku i jego następców prawnych, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (sieci kanalizacji sanitarnej), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie gruntu zgodnie z przebiegiem sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 18.06.2020r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17.09.2020r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17.09.2020r.

 

Cena wywoławcza - 56.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 5.600,00 zł

Minimalne postąpienie - 560,00 zł

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 347 o pow. 1055 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą : usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 18.06.2020r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17.09.2020r.

 

Cena wywoławcza - 78.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 7.800,00 zł

Minimalne postąpienie - 780,00 zł

 

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek : 411/1 i 411/2 o łącznej pow. 415 m2, położonej w obrębie 18 przy ul. Orzechowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Pilska" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową i bliźniaczą. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00044103/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiega podziemna sieć uzbrojenia - sieć energetyczna. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości pok. 203. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 18.06.2020r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17.09.2020r.

 

Cena wywoławcza - 35.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium- 3.500,00 zł

Minimalne postąpienie - 350,00 zł

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 456/9 o pow. 1026 m2, położonej w obrębie 18 przy ul. Modrzewiowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Pilska" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - usługi komercyjne. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00021688/1 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 18.06.2020r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17.09.2020r.

 

Cena wywoławcza - 50.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium- 5.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 500,00 zł

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 31/13 o pow. 2202 m2, położonej w obrębie 21 przy ul. Harcerskiej w Szczecinku wraz z udziałem do 1/3 części w niezabudowanej działce stanowiącej drogę dojazdową nr 31/22 o pow. 890 m2 w obrębie 21. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Pilska - 3" działki nr : 31/13 i 31/22 położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę przemysłową lub zabudowę usługową. Nieruchomości wpisane do księgi wieczystej nr KO1I/00043058/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 18.06.2020r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17.09.2020r.

 

Cena wywoławcza - 180.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium- 18.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 1.800,00 zł

 

Miasto Szczecinek nie posiada badań geologicznych działek ujętych w ogłoszeniu o przetargu.

 

Ze względów bezpieczeństwa, przetargi przeprowadzone zostaną z zachowaniem środków ostrożności, t.j. każdy uczestnik przetargu zobowiązany będzie do założenia rękawiczek jednorazowych oraz maseczki ochronnej.

 

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 14 grudnia 2020 r.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne :

osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

 

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;

podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl - Zamówienia Publiczne - Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl - Przetargi na zbycie nieruchomości.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Szczecinek jest Burmistrz Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bip.szczecinek.pl

 

 

drukuj ogłoszenie