Ogłoszenie

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

mazowieckie, Stargard szczeciński

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stargard szczeciński, mazowieckie
Powierzchnia
22 648 m2
Cena
1 277 000 zł
Numer ogłoszenia
34050107
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Struga 29
Osoba kontaktowa
STARGARDZKIE TBS SP. Z O.O.

SzczegółyPrezydent Miasta Stargard
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 96/125 i 96/126 i 96/127 o łącznej powierzchni 2,2648 ha, położonej w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW Nr SZ1T/00111729/0.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.277.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy 00/100). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Wadium - 128.000,00 zł
Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość wchodzi w zakres terenów bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta procedurą planistyczną.
Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego" przyjętym uchwałą Nr XXXIX/418/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 lutego 2018 r. przeznaczenie terenów, na których zlokalizowane są przedmiotowe działki określono następująco: działka nr 96/125 - w części tereny urządzeń sportowych i turystycznych - symbol UT.18a.2, a w części kierunkowa rezerwa na wprowadzenie ewentualnych dodatkowych bocznic kolejowych, działka nr 96/126 - w części tereny przemysłowe - symbol PP.18a.5 a w części kierunkowa rezerwa na wprowadzenie ewentualnych dodatkowych bocznic kolejowych, natomiast działka nr 96/127 - tereny przemysłowe - symbol PP.18a.5
Dla działki nr 96/125 i części działki nr 96/126 dnia 27.08.2020 r. została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Stargard Nr 20/WZ/2020 o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego do realizacji na terenie działki nr 96/125 i części działki 96/126 w obrębie 23 przy ul. Metalowej Nieruchomość objęta jest granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Stargard Szczeciński, Kompleks5, woj. Zachodniopomorskie.
UWAGA:
1. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. ul. Struga 29
w Stargardzie w sali przetargów o godz. 11:00, dnia 18.01.2021 r.
2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokumenty tożsamości, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie określonego w ogłoszeniu wadium. Wadium winno wpłynąć na konto Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A.
I O/Stargard Nr 10124039011111000042204466 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2021 r.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg na nieruchomość - działki nr 96/125,i 96/126 i 96/127 obręb 23 Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii" oraz wskazać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej będącej uczestnikiem przetargu. Wadium powinno być wniesione w pieniądzu.
4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem "przetarg - nieruchomość - działki
nr 96/125 i 96/126 i 96/127 obręb 23 Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii", w sekretariacie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29 (pok. nr 3) w Stargardzie, do dnia 12.01.2021 r. do godz. 16:00.
5. Prezydent Miasta Stargard ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami
(o zawartości ofert, kryterium wyboru oferty, położeniu i przeznaczeniu nieruchomości, zasadach zagospodarowania i zabudowy, dojazdach, uzbrojeniu, obciążeniu nieruchomości) zawartymi
w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 i Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29 oraz zamieszczonym w terminie od dnia 13.11.2020 r. do dnia 18.01.2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.stargard.pl, a także na stronie internetowej www.tbs.stargard.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w:
1. Urzędzie Miejskim w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, telefon 91 578-65-86;
2. Stargardzkim TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29, pok. 13 telefon 91 819 24 45
34050107
drukuj ogłoszenie