Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości

wielkopolskie, Gniezno

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Powstańców Wielkopolskich, Gniezno, wielkopolskie
Powierzchnia
778 m2
Cena
428 000 zł
Numer ogłoszenia
34050173
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-200 Gniezno
Ulica
Lecha
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE

SzczegółyPrezydent Miasta Gniezna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gniezna, położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 9 w Gnieźnie.
WM.6840.21.2020
I. Dane dotyczące przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Miasta Gniezna, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 6 o pow. 778 m? na arkuszu numer 17, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00002418/2.
W dziale III ksiąg wieczystych (obciążenia i ograniczenia) brak jest jakichkolwiek wpisów.
W dziale IV (hipoteki) brak jest jakichkolwiek wpisów. Na przedmiotowej nieruchomości
nie ciążą żadne ograniczenia ani inne ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość położona jest na obszarze śródmiejskiej strefy miasta
o intensywnym zagospodarowaniu mieszkaniowym. Dojazd do nieruchomości prowadzi
od strony ścisłego centrum miasta ul. Łaskiego, Kłeckoską do Powstańców Wielkopolskich. Drogi posiadają nawierzchnie urządzone. Dostęp do nieruchomości bezpośrednio od ulicy Powstańców Wielkopolskich. Działka gruntu zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi w których znajduje się dziewięć lokali mieszkalnych oraz dwoma budynkami gospodarczymi, konstrukcji drewnianej. Pomieszczenia są nieużytkowane. Obiekt w niskim standardzie i złym stanie technicznym. Pozostały teren stanowi niewielki obszar do obsługi, częściowo utwardzony lub pokryty zielenią.
Budynek mieszkalny jest dwupiętrowy o jednolitej wysokości, posadowiony frontem
do ul. Powstańców Wielkopolskich. Jest budynkiem częściowo podpiwniczonym oraz wyposażonym w niski strych. Wszystkie ściany nośne i działowe wykonane zostały z cegły. Budynek posiada dach dwuspadowy, pokryty papą. Obiekt posiada wspólne wejście dla lokali znajdujących się na kolejnych kondygnacjach użytkowych.
W granicach nieruchomości znajduje się pojedynczy budynek jednolokalowy.
Nieruchomość położona przy ul. Powstańców Wielkopolskich usytuowana jest
na obszarze śródmiejskiej strefy miasta o intensywnym zagospodarowaniu mieszkaniowym.
Działka gruntu zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się dziewięć lokali mieszkalnych oraz dwoma budynkami gospodarczymi, konstrukcji drewnianej.
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie nie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy obszar jest objęty opracowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz zmianami Studium zatwierdzonymi Uchwałami:
- Nr LIV/588/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 19.10.2006 r.
- Nr XXVII/320/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 29.10.2008 r.
- Nr XXV/273/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 26.09.2012 r.
- Nr XLIX/594/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29.10.2014 r.
- Nr XXV/271/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016 r.
- Nr V/70/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.02.2019 r.
Zgodnie z ustaleniami studium oraz jego zmianami przedmiotowa działka nr 6 ark. 17 leży
w strefie zabudowy mieszkaniowo - usługowej. - symbol graficzny "MU".
Od strony zachodniej granicy działki w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany jest teren cmentarza.
W zasięgu znajdują się następujące sieci uzbrojenia: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Niezbędną infrastrukturę techniczną nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt, na warunkach określonych przez dysponentów poszczególnych sieci.
Na nieruchomości stwierdza się obecność sieci przyłącza kanalizacyjnego ? 200 mm. Do granicy działki doprowadzone jest przyłącze wodociągowe PE ? 32 mm. Dla przyłącza kanalizacyjnego wyznacza się pas ochronny o szerokości po 1,8 m z obu stron kolektora licząc od jego osi.
Wymaga to uregulowania w postaci nieodpłatnej, ustanowionej na czas nieokreślony służebności przesyłu polegającej na prawie posadowienia na nieruchomości obciążonej przewodów i urządzeń kanalizacyjnych w pasie gruntu o szerokości po 1,8 m z obu stron rurociągu kanalizacji licząc od jego osi a także na prawie wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu wykonywania czynności związanych z ich posadowieniem, konserwacją i modernizacją, a także w celu przyłączenia nowych odbiorców oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez te nieruchomości w wyżej wymienionych celach.
W ramach służebności zabrania się na nieruchomości obciążonej posadowienia jakichkolwiek budynków w pobliżu przebiegających przez nieruchomość urządzeń kanalizacyjnych - należy uwzględnić konieczność zachowania odległości min. 1,8 m od osi przewodu kanalizacyjnego do linii rzutu ławy fundamentowej budynku lub do linii zabudowy na podkładzie geodezyjnym (w przypadku braku ławy fundamentowej). Dodatkowo w pasie o szerokości 1,5 m od osi przewodu kanalizacyjnego zabrania się dokonywania nasadzeń drzew i krzewów.
Przy zachowaniu obecnej głębokości ww. urządzeń bezpośrednio nad rurociągami może odbywać się ruch pojazdów, a także zlokalizowane mogą zostać miejsca postojowe dla samochodów.
II. Przetarg odbędzie się dnia 14 stycznia 2021 roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, parter, sala nr 9.
III. Cena wywoławcza, wadium :
Cena wywoławcza nieruchomości równa jest wartości rynkowej działki i wynosi:
428 000,00 zł.
Transakcja zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
Wadium: 85 600,00 zł.
Wadium w wysokości 85 600,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, nr: 07 9065 0006 0000 0000 6956 0009, w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 11 stycznia 2021 r. roku środki znajdowały się na tym koncie.
Na przelewie należy wpisać "Wadium - sprzedaż ul. Powstańców Wielkopolskich 9". Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
IV. Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:
- w terminie wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości;
- przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wniesienia wadium, w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestrów aktualny wpis, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
- oświadczą, że dokonały wizji lokalnej w terenie oraz zdobyły konieczne informacje o przedmiocie przetargu i zapoznały się z warunkami przetargu.
- Prezydent Miasta Gniezna może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, podając przyczynę odwołania przetargu.
V. Publikacja:
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na okres 60 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz ukazuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się
do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, Wydział Majątku Miasta, tel. 61 426 04 91.
34050173
drukuj ogłoszenie