Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gliwice, śląskie
Powierzchnia
19 004 m2
Cena
3 535 000 zł
Numer ogłoszenia
160388
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach

(zwane dalej „Spółką")

ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (AUKCJĘ) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Spółki, składającej się z działki nr 57/1 o powierzchni 1,9004 ha, położonej w Gliwicach (województwo śląskie, powiat gliwicki, jednostka ewidencyjna Gliwice), na wschód od ulicy Rybnickiej, obręb ewidencyjny: 246601_1.0017 Bojkowskie Pola, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: GL1G/00138748/8.

I. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr IX/113/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. (Dz.U. Woj. Śląskiego nr 159, poz. 3019 z dnia 27 lipca 2011 r.) działka nr 57/1 objęta jest w większości symbolem: 9UP tereny usługowo-produkcyjne - istniejące, w pozostałej nieznacznej części przedmiotowa działka objęta jest symbolem: 19OK tereny związane z realizacją układu komunikacyjnego.

2. W ewidencji gruntów działka nr 57/1 oznaczona jest użytkiem Ba - tereny przemysłowe.

II. Cena wywoławcza (netto) wynosi 3 535 000,00 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).

* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.

III. Przetarg (aukcja) odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Spółki w Gliwicach, 44-100, przy ul. Zwycięstwa 36, w auli.

IV. Wysokość wadium wynosi 353 500,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

V. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Spółki prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 0055 0001, w terminie do dnia 14 grudnia 2020 roku.

VI. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz opublikowane wraz z Regulaminem przetargu (aukcji) na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.skladowiskogliwice.pl w zakładce: „O firmie" - „Przetargi".

VII. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Spółki: tel. 32 331 61 99, e-mail: sekretariat@pzogliwice.pl, fax 32 231 62 12, adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

 

drukuj ogłoszenie