Ogłoszenie

Wójt Gminy Małdyty ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

warmińsko-mazurskie, Małdyty

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Małdyty, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
15 624 m2
Cena
1 339 000 zł
Numer ogłoszenia
160396
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Wyciąg z ogłoszenia

sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490,t.j.)

WÓJT GMINY MAŁDYTY

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 74/4 zabudowanej budynkiem byłej szkoły i nr 74/2 niezabudowanej,

położonych przy ul. Szkolnej w Małdytach

1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 74/2 o pow. 0,7900 ha, KW nr EL2O/00019876/7 i nr 74/4 o pow. 1,5624 ha, KW EL2O/00019865/7

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 74/2 - grunty klasy RIVa - 0,73 ha i RV - 0,06 ha, - bez dostępu do drogi publicznej, stanowiąca funkcję pomocniczą dla działki nr 74/4.

Nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 74/4 - grunty klasy - Bi - 1,5624 ha.

Działka nr 74/4 zabudowana jest budynkiem po byłej szkole o pow. użytkowej 2 262,44 m², składającej się z budynku głównego z dwoma skrzydłami bocznymi oraz sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem z budynkiem głównym oraz dwoma budynkami gospodarczymi.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Szkolnej.

3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 74/2 i nr 74/4, obręb Małdyty. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Małdyty Uchwała nr XIV/115/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15.06.2016 r. działki nr 74/2 i nr 74/4 przeznaczone są pod tereny o funkcji mieszkaniowej i usługowej.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 339 000 zł /słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100/. Sprzedaż nieruchomości zwolniona od podatku od towarów i usług VAT.

5. Obciążenia nieruchomości: brak obciążeń i zobowiązań.

6. Termin i miejsce przetargu: 22.01.2021 r. o godz. 10.00 w Sali sesyjnej (I piętro) w budynku Urzędu Gminy w Małdytach, ul. Kopernika 10.

7. Wysokość wadium: 67 000 zł. (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (należycie umocowane), jeżeli wpłacą wadium w wyżej określonej wysokości na rachunek Urzędu Gminy nr 20 8843 0003 0020 0022 2000 0080, gdzie ma wpłynąć najpóźniej do dnia 18.01.2021 r. włącznie (za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego).

8. I przetarg, który odbył się w dniu 03.09.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

9. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Pełna treść ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zamieszczona jest na stronach internetowych www.maldyty.pl i www.bip.maldyty.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małdyty. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Małdytach pok. Nr 5 - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa lub tel. 89 758 61 24 (wew. 38) w godz. 7.15 do 15.00.

Ogłoszenie z dnia 17.11.2020 r.

 

drukuj ogłoszenie