Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza IV przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

małopolskie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kluczewska, Olkusz, małopolskie
Powierzchnia
2 775 m2
Cena
1 100 000 zł
Numer ogłoszenia
34050386
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-300 Olkusz
Ulica
Rynek
Osoba kontaktowa
GMINA OLKUSZ

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ
Rynek 1
ogłasza IV przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z działek o nr ewidencyjnym 840/13 i 840/14 o łącznej powierzchni 2775m2, położonej w Olkuszu przy ulicy Kluczewskiej. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olkusz i jest objęta księgą Wieczystą Nr: KW KR1O/00018744/0. Nieruchomość posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, położenie narożne pomiędzy ulicą 20 Straconych a ulicą Kluczewską. Nieruchomość zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym biurowo-produkcyjnym o powierzchni użytkowej 591,60m2 i budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 375,10m2. Nieruchomość częściowo ogrodzona od strony wschodniej i południowej. Posiada dostęp do uzbrojenia technicznego: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej. Dostęp do drogi publicznej (brama wjazdowa) od strony ul. Kluczewskiej. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowane budynkami o przeznaczeniu biurowo-produkcyjnym, w nieco dalszym otoczeniu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz droga krajowa nr 94 relacji Kraków-Katowice. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej część dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/336/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29.09.2004r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 419 z dnia 15.12.2004r. poz. 4803) - działka nr 840/13 położona przy ulicy 20 Straconych w Olkuszu znajduje się w terenie oznaczonym symbolem "B3PT" - opisanym jako: "Tereny produkcyjno-techniczne".
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 13.01.2021r. włącznie na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA O/Olkusz nr : 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: "Przetarg na nieruchomość - ul. Kluczewska" należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Punkt Informacyjny przy wejściu do budynku, do dnia 13.01.2021r. do godziny 14.00.
Oferta powinna zawierać :
1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna oraz jego podpis.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4. Oferowaną cenę nieruchomości (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (przelew/gotówka).
5. Kopię dowodu wpłaty wadium.
Cześć jawna przetargu (komisyjne otwarcie kopert) odbędzie się w dniu 19.01.2021r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, sala narad - parter.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.plw dziele Nieruchomości oraz na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/umigolkuszw dziale: zamówienia publiczne i ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 125, tel. 32 6260125.
34050386
drukuj ogłoszenie