Ogłoszenie

Starosta Białogardzki podaje do wiadomości wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 0017 m. Białogard przyl ul. Świdwińskiej 21.

zachodniopomorskie, Białogard

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Białogard, zachodniopomorskie
Powierzchnia
4 897 m2
Cena
669 000 zł
Numer ogłoszenia
34051091
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
78-200 Białogard
Ulica
Pl. Wolności 16-17
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE

SzczegółySTAROSTA BIAŁOGARDZKI
Podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia
o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa
1. Przedmiotem zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego jest nieruchomość stanowiąca działkę gruntu o numerze 668/16 o powierzchni 0,4897 ha, położona w obr. 0017 miasta Białogard, przy ul. Świdwińskiej 21, zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem produkcyjnym o łącznej powierzchni 7.886,00 m2 (zgodnie z operatem szacunkowym), opisana jest w księdze wieczystej nr KO1B/00050685/5, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białogardzie.
2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard, oznaczona jest symbolem 2MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej.
3. Na nieruchomości jest ustanowiona na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na nieograniczonym dostępnie do urządzeń monitoringu wizyjnego oraz urządzeń alarmowych, w celu zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji. Jednocześnie nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
4. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 669 000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) brutto.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 roku o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Białogardzie przy Placu Wolności 16-17, w pok. 002 - sala konferencyjna.
6. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są wnieść wadium (w pieniądzu) w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) - najpóźniej do dnia 18 stycznia 2021 r. - na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego
w Białogardzie nr 76 1090 2646 0000 0001 4677 2453 Santander Bank Polska S.A.
7. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego i opublikowane na stronie BIP.
8. Dodatkowe informacje o przetargu i nieruchomości można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności16-17, pokój nr 219 lub telefonicznie pod numerem 94-312-09-05.
34051091
drukuj ogłoszenie