Ogłoszenie

Prezydent Bytomia ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej

śląskie, Bytom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bytom, śląskie
Cena
1 185 000 zł
Numer ogłoszenia
160413
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-11-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Prezydent Bytomia

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 1495/126

i zabudowanej działki gruntu nr 2418/332, położonych w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:

- niezabudowana działka gruntu nr 1495/126 o powierzchni 34436 m2 (obręb Bytom, k.m. 1) i użytku gruntowym oznaczonym symbolem N i Bp, zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00030013/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.

- zabudowana działka gruntu nr 2418/332 o powierzchni 1362 m2 (obręb Bytom, k.m. 2) i użytku gruntowym oznaczonym symbolem Ba, zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00064584/6.

Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów (obciążeń). Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 3,5798 ha. Nieruchomość stanowi własność gminy Bytom.

Na działce nr 2418/332 zostało ustanowione ograniczone prawo rzeczowe w postaci odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu, polegające na prawie pozostawienia na nieruchomości napowietrznej sieci ciepłowniczej oraz prawie wejścia na teren nieruchomości w celu dokonywania przeglądów, kontroli, a także innych prac związanych z eksploatacją, wymianą oraz budową nowej sieci w pasie technologicznym o powierzchni 26 m2.

Opis nieruchomości:

- niezabudowana działka gruntu nr 1495/126 położona w rejonie ul. Wrocławskiej i kompleksu garaży, w kierunku zachodnim od centrum miasta. Nieruchomość znajduje się na przekształconych terenach poprzemysłowych, zaliczanych do terenów zdegradowanych, (tj. zrekultywowana hałda przy zlikwidowanej kopalni KWK "Centrum") wobec czego niezbędne może być sporządzenie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, która wykaże możliwość zabudowy terenu przez inwestora i określi warunki lokalizacji budynków. Teren obecnie niezagospodarowany, częściowo porośnięty roślinnością wysoką i niską. Zgodnie z opinią MZDiM możliwość skomunikowania terenu tylko i wyłącznie poprzez drogę do KWK Centrum, planowaną w ramach inwestycji pn. "Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe - BCT N-S, jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej". Obrys granic nieruchomości tworzy kształt nieregularny i rozczłonkowany. Ukształtowanie terenu zróżnicowane wysokościowo, występują zakrzewienia i zadrzewienia. W północnej części działki nr 1495/126 przebiega napowietrzna sieć ciepłownicza, o nie ustalonej własności. Grunt jest nie zabudowany, nie uzbrojony i nie zagospodarowany. W wzdłuż północnej graniczy działki przebiega naziemny przewód ciepłowniczy nieokreślony. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że we własnym zakresie rozwiąże problemy wynikające z tego faktu.

- zabudowana działka gruntu nr 2418/332, której częścią składową jest budynek byłej portierni. Jest to budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, obecnie nieużytkowany, w złym stanie technicznym, o powierzchni zabudowy 28 m2 i powierzchni użytkowej 22 m2. Część niezabudowana wykorzystywana jest jako droga dojazdowa do sąsiedniej działki nr 1495/126, nawierzchnia nie jest utwardzona, a także teren zieleni nieurządzonej, zadrzewienia. Teren bardzo poprzemysłowy, z wieloma obiektami pokopalnianymi, znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie działki. W części południowej przez całą szerokość działki przebiega naziemny rurociąg sieci ciepłowniczej stanowiący własność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu, na rzecz którego została ustanowiona jednorazowa służebność przesyłu polegająca na posadowieniu sieci ciepłowniczej oraz prawie wejścia na teren nieruchomości w celu dokonania: przeglądów, kontroli, prac, związanych z eksploatacją, remontami i modernizacją sieci, w pasie technologicznym o powierzchni 26 m2.

Przedmiotowe działki znajdują się w nieobowiązującym już terenie i obszarze górniczym Bytom - Centrum 1. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się teren górniczy Bytom III, a w odległości ok. 460 m znajduje się obszar górniczy Bytom III, ustanowione dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Przedmiotowe działki są objęte zasięgiem płytkiej eksploatacji, płytkiej eksploatacji rud metali - galmanu i blendy. Na działce nr 1495/126 występują szyby porudne oraz szyby, które mogą stanowić zagrożenie oraz liczne szyby, szyby porudne i szybiki. W kierunku północnym od działki nr 1495/126, w odległości ok. od 70 do 180 m, mieszczą się szyb kopalniany Staszic, szyb kopalniany Rejtan, szyb kopalniany Skarga, szyb kopalniany Budryk - dawnej KWK "Centrum". W związku z powyższym istnieje konieczność wykonania badań geologiczno - inżynierskich, zwłaszcza w przypadku planu zabudowy terenu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 185 000 zł, w tym:

- cena niezabudowanej działki 1 125 000 zł,

- cena zabudowanej działki 60 000 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży niezabudowanej działki zostanie proporcjonalnie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi 11 850 zł

Wadium w wysokości 118 500 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN Bank S.A. Oddział Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 313a.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje dot. przetargu można uzyskać:

w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,

w pokoju nr 333, tel. (32) 283 63 33 oraz w pokoju nr 313a, tel. (32) 78 68 348.

 

 

drukuj ogłoszenie