Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Katowicach przy ul. Johna Baildona 22A, 22D

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Katowice, śląskie
Numer ogłoszenia
160427
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-11-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

1. Sprzedawca: BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Granicznej 29, 40-956 Katowice, KRS 0000135615, NIP 634-019-75-13

2. Prowadzący przetarg: BIPROMET S.A. - Komisja Przetargowa, ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice, pokój nr 140.

3. Przedmiot sprzedaży:

3.1. Lokal mieszkalny nr 10 położony na III kondygnacji (2 piętro) w budynku wielorodzinnym
w Katowicach przy ul. Johna Baildona 22A, składający się z 4 pokoi, aneksu kuchennego, WC, przedpokoju oraz balkonu, o łącznej powierzchni użytkowej 95,81 m2, wraz z przynależną komórką o powierzchni użytkowej 2,19 m2 położoną na I kondygnacji, oznaczoną nr C2.B09.K. Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 565/100000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr KA1K/00078767/3, tj. we własności gruntów oraz części wspólnych budynku nie pozostających do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, a także udział w 2/111 części w prawie własności lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego, objętego księgą wieczystą nr KA1K/00098670/2 znajdującego się na kondygnacji podziemnej (-I), z którym związane jest wyłączne korzystanie z dwóch miejsc postojowych oznaczonych nr C2.152P i C2.153P.

Nieruchomość lokalowa posiada księgę wieczystą nr KA1K/00102680/7 prowadzoną przez
XI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Katowicach.

3.2. Lokal mieszkalny nr 15 położony na IV kondygnacji (3 piętro) w budynku wielorodzinnym
w Katowicach przy ul. Johna Baildona 22A, składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz balkonu, o łącznej powierzchni użytkowej 95,77 m2, wraz z przynależną komórką o powierzchni użytkowej 2,20 m2 położoną na I kondygnacji, oznaczoną nr C2.B14.K Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 565/100000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr KA1K/00078767/3, tj. we własności gruntów oraz części wspólnych budynku nie pozostających do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, a także udział w 1/111 części w prawie własności lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego, objętego księgą wieczystą nr KA1K/00098670/2 znajdującego się na kondygnacji podziemnej (-I), z którym związane jest wyłączne korzystanie z miejsca postojowego oznaczonego nr C2.128P.

Nieruchomość lokalowa posiada księgę wieczystą nr KA1K/00102683/8 prowadzoną przez
XI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Katowicach.

3.3. Lokal mieszkalny nr 30 położony na VII kondygnacji (6 piętro) w budynku wielorodzinnym
w Katowicach przy ul. Johna Baildona 22A, składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju oraz balkonu, o łącznej powierzchni użytkowej 95,78 m2, wraz z przynależną komórką o powierzchni użytkowej 3,10 m2 położoną na kondygnacji podziemnej (-I), oznaczoną
nr C2.B29.K. Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 570/100000 części
w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr KA1K/00078767/3, tj. we własności gruntów oraz części wspólnych budynku nie pozostających do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, a także udział w 1/111 części w prawie własności lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego, objętego księgą wieczystą nr KA1K/00098670/2 znajdującego się na kondygnacji podziemnej (-I), z którym związane jest wyłączne korzystanie z miejsca postojowego oznaczonego nr C2.107P.

Nieruchomość lokalowa posiada księgę wieczystą nr KA1K/00102686/9 prowadzoną przez
XI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Katowicach.

3.4. Lokal mieszkalny nr 10 położony na III kondygnacji (2 piętro) w budynku wielorodzinnym
w Katowicach przy ul. Johna Baildona 22D, składający się z 3 pokoi, kuchni z salonem, łazienki, WC, przedpokoju oraz balkonu, o łącznej powierzchni użytkowej 95,79 m2, wraz z przynależną komórką o powierzchni użytkowej 2,29 m2 położoną na I kondygnacji, oznaczoną nr C2.E09.K.
Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 565/100000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr KA1K/00078767/3, tj. we własności gruntów oraz części wspólnych budynku nie pozostających do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, a także udział w 1/93 części w prawie własności lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego, objętego księgą wieczystą nr KA1K/00098669/2 znajdującego się na
I kondygnacji podziemnej (poziom 0), z którym związane jest wyłączne korzystanie z miejsca postojowego oznaczonego nr C2.68P.

Nieruchomość lokalowa posiada księgę wieczystą nr KA1K/00102682/1 prowadzoną przez
XI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Katowicach.

3.5. Nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowo-warsztatowym z zapleczem socjalno-biurowym, zlokalizowana w Chorzowie, dzielnica Chorzów Batory, w strefie zurbanizowanej, obręb 0002, przy ul. Henryka Wieniawskiego. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr KA1C/00044779/5 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. Nieruchomość obejmuje prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o numerze 4967/213 o powierzchni 0.2693 ha oraz budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności tj. budynek magazynowo- warsztatowy z zapleczem socjalno-biurowym, jednokondygnacyjny. Powierzchnia zabudowy - 1 400 m2. Powierzchnia użytkowa - 1 242 m2. Kubatura - 6 606 m3. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do dnia 31 grudnia 2025 roku.

3.6. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym, zlokalizowana w Chorzowie, dzielnica Chorzów Batory, przy ul. Henryka Wieniawskiego 18. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr KA1C/00006307/8 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. Nieruchomość obejmuje prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki o numerach 4540/213 i 4542/214 o łącznej powierzchni 0.2634 ha oraz budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności tj. budynek biurowy
o powierzchni zabudowy 1.014 m2, powierzchni użytkowej 2.268 m2 i kubaturze 11.650 m3. Lokale usytuowane w budynku są przedmiotem najmu na czas nieokreślony z maksymalnym okresem wypowiedzenia 3 miesięcy.

Prowadzący przetarg informuje, że:

1. Ogłoszenie o przetargu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Działki, na których posadowione są budynki wielorodzinne są zlokalizowane na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

3. Lokale mieszkalne nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

4. Lokal mieszkalny opisany w pkt. 3.1 podlega prawu pierwokupu, które może wykonać podmiot uprawniony. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi na rzecz Nabywcy wyłonionego
w przetargu w przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu przez uprawniony podmiot.

5. Warunkiem zawarcia Umowy przenoszącej własność nieruchomości jest uzyskanie przez Bipromet S.A. zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na zawarcie transakcji.

Cena wywoławcza i wadium: 

- Lokal nr 10 Baildona 22A - cena wywoławcza 779.000 zł netto (słownie siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), wadium 77.900 zł (słownie siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych)

- Lokal nr 15 Baildona 22A - cena wywoławcza 676.000 zł netto (słownie sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), wadium 67.600 zł (słownie sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych)

- Lokal nr 30 Baildona 22A - cena wywoławcza 676.000 zł netto (słownie sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), wadium 67.600 zł (słownie sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych)

- Lokal nr 10 Baildona 22D - cena wywoławcza 778.000 zł netto (słownie siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), wadium 77.800 zł (słownie siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych)

- budynek magazynowo-warsztatowy z zapleczem socjalno-biurowym - cena wywoławcza 760.000 zł netto (słownie siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych), wadium 76.000 zł (słownie siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)

- budynek biurowy - cena wywoławcza 2.220.000 zł netto (słownie dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), wadium 222.000 zł (słownie dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych)

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dacie zawarcia transakcji przeniesienia prawa własności/użytkowania wieczystego nieruchomości.

4. Oferty można składać osobiście lub listownie do dnia 21.12.2020 r. do godziny 10:00 na adres prowadzącego sprzedaż w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Oferta Baildona ...... lokal nr ...... nie otwierać do 21.12.2020 r. do godz. 11.00" lub „Oferta budynek magazynowo-warsztatowy nie otwierać do 21.12.2020 r. do godz. 11.00" lub „Oferta budynek biurowy nie otwierać do 21.12.2020 r. do godz. 11.00"

Za termin złożenia Oferty uważa się termin wpływu Oferty, na adres Prowadzącego przetarg.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 21.12.2020 r. o godz. 11:00, w siedzibie Sprzedającego przy ul. Granicznej 29 w Katowicach, w pokoju nr 140.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 14.12.2020 r. przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Bipromet S.A. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Bipromet S.A. nr konta: Bank Pekao S.A. 29 1240 4227 1111 0000 4843 7017 z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: "wadium przetarg pisemny - Baildona" lub „wadium przetarg pisemny - budynek magazynowo-warsztatowy" lub „wadium przetarg pisemny - budynek biurowy". 

6. Nieruchomości można oglądać począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 07.12.2020 r. po uprzednim ustaleniu terminu z wyznaczonym pracownikiem Bipromet S.A. - kontakt 603 895 819.

UWAGA - wadium: 

a. przepadnie na rzecz Bipromet S.A., jeżeli żaden z Oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej,

b. przepadnie na rzecz Bipromet S.A., jeżeli Nabywca uchyli się od zawarcia umowy warunkowej sprzedaży lub Umowy przenoszącej własność/użytkowanie wieczyste,

c. złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia,

d. wniesione na poczet przetargu Pisemnego przez Oferentów, którzy zaoferowali najwyższe oferty o równej wysokości, zalicza się jako wadium wniesione do dodatkowego przetargu ustnego (licytacji), pozostałym uczestnikom wadia są zwracane.

7. Oferta

Oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, PESEL/NIP,

b) datę i miejsce sporządzenia oferty,

c) oferowaną cenę netto w złotych równą co najmniej cenie wywoławczej,

d) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu,

e) termin związania Ofertą - do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

Do oferty należy załączyć :

a) oświadczenie o udziale w przetargu pisemnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego - do pobrania ze strony internetowej sprzedającego pod adresem www.bipromet.com.pl w zakładce Przetargi lub osobiście w siedzibie Spółki,

b) dowód wpłaty wadium,

c) osoby fizyczne - kserokopia dowodu osobistego.

W przypadku składania oferty przez pełnomocnika lub jednego ze współmałżonków pełnomocnictwo notarialne do działania w imieniu mocodawcy, lub oświadczenie, że nabycie nieruchomości nastąpi przez jednego ze współmałżonków do jego majątku odrębnego.

d) podmioty gospodarcze, osoby prawne

- komplet dokumentów upoważniających do reprezentowania podmiotu w przetargu,

- w przypadku Spółek odpis umowy/aktu założycielskiego Spółki i uchwałę właściwego

kompetencyjnie organu o zgodzie na nabycie nieruchomości,

odpis decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP lub

- oświadczenie o nadanym numerze NIP,

e) w przypadku osób prawnych mających siedzibę za granicą lub jednostek organizacyjnych,

którym ustawa przyznaje zdolność prawną z siedzibą za granicą, dokumenty potwierdzające status prawny i rejestrację. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zagraniczne dokumenty urzędowe powinny być poświadczone przez właściwy konsulat/ambasadę RP.

8. Do wyboru oferty wystarczy jedna ważnie złożona oferta.

9. Przetarg wygrywa uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, Przewodniczący Komisji informuje Oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

10. Cena wywoławcza zbycia nieruchomości w dodatkowym przetargu ustnym (licytacji) jest równa najwyższym ofertom złożonym w przetargu pisemnym. Minimalne postąpienie wynosi 5.000 zł.

11. Sprzedawca zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.

12. Z Oferentem, który wygrał przetarg zostanie zawarta Umowa warunkowa sprzedaży, pod warunkiem uzyskania przez Bipromet S.A. zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na jej zawarcie
i nieskorzystania przez uprawnionych z prawa pierwokupu.

13. Po zakończeniu postępowania Sprzedawca ustala termin zawarcia Umowy warunkowej sprzedaży w formie aktu notarialnego i pisemnie wzywa Nabywcę do stawienia się celem jej zawarcia. Niezastosowanie się Nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy.

14. Prowadzący przetarg informuje, że zgodnie ze Statutem Bipromet S.A. zbycie nieruchomości wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Bipromet S.A. w formie uchwały. Sprzedający wystąpi po zawarciu Umowy warunkowej sprzedaży z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia
o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przenoszącej własność i poinformuje Nabywcę
o podjęciu lub odmowie podjęcia uchwały w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

15. Prowadzący przetarg informuje, że uprawnionym podmiotom przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości, z którego mogą skorzystać w ciągu miesiąca od daty dostarczenia zawartej Umowy warunkowej sprzedaży z Nabywcą wyłonionym z przetargu.

16. Przeniesienie własności nieruchomości na Nabywcę nastąpi po wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. i w wypadku niewykonania przez uprawniony podmiot prawa pierwokupu - w drodze aktu notarialnego - Umowy przenoszącej własność. Prowadzący przetarg powiadomi Nabywcę o wykonaniu bądź niewykonaniu prawa pierwokupu przez uprawniony podmiot po upływie terminów, o których mowa w punkcie 15.

17. Nabywca nieruchomości jest obowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na 2 dni przed terminem zawarcia Umowy przenoszącej własność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego tj. kwoty odpowiadającej cenie nabycia pomniejszonej o wadium. Cenę uważa się za zapłaconą z chwilą uznania kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez Bipromet S.A.

18. Koszty sporządzenia aktów notarialnych Umowy warunkowej sprzedaży i Umowy przenoszącej własność ponoszą Nabywcy w całości. W przypadku nie dojścia do zawarcia Umowy przenoszącej własność w związku z brakiem zgody Walnego Zgromadzenia Spółki i/lub skorzystania przez uprawnionych z prawa pierwokupu, poniesione przez Nabywcę koszty Umowy warunkowej sprzedaży zostaną zwrócone Nabywcy przez Bipromet S.A.

19. Z Regulaminem Przetargu Pisemnego można się zapoznać na stronie Sprzedającego www.bipromet.com.pl w zakładce Przetargi.

20. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej można uzyskać pod numerem telefonu 887 846 729 lub osobiście w siedzibie Bipromet S.A. przy ul. Granicznej 29
w Katowicach, pokój 140.

21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu, zamknięcia przetargu lub jego części bez dokonania wyboru oferty oraz do odwołania przetargu.

22. W przypadku istotnego naruszenia procedury przetargowej Sprzedawca stwierdza unieważnienie Przetargu.

Zarząd Bipromet S.A.

z siedzibą w Katowicach

 

drukuj ogłoszenie