Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości EUROS Rotor Systems Polska Sp. z o.o. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Ustroniu

śląskie, Ustroń

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ustroń, śląskie
Numer ogłoszenia
160793
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
EUROS Rotor Systems Polska Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszowicach
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

I. Nieruchomości położonej w Ustroniu, przy ul. Józefa Kreta 2, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu - działki nr 360/50 o pow.: 2.096m2 (KW nr BB1C/00058423/0) zabudowanej budynkiem biurowym o łącznej powierzchni użytkowej: 679,00m2 za cenę nie niższą niż: 624.870,00zł. netto (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące, osiemset siedemdziesiąt złotych, 00/100), powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT), co stanowi: 90% ceny oszacowania.

II. Nieruchomości położonej w Ustroniu, przy ul. Józefa Kreta 2, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania: działki nr 360/46 o pow.: 1.916m2 (KW nr BB1C/00058275/7) oraz działki nr 360/79 o pow.: 5.840m2 (KW nr BB1C/00058423/0), na których usytuowane są następujące obiekty budowlane:

- budynek hali produkcyjnej o łącznej powierzchni użytkowej: 1.016,57m2

- budynek hali produkcyjnej o łącznej powierzchni użytkowej: 1.175,00m2

- budynki magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej: 741,00m2 (w rzeczywistości powierzchnia użytkowa wynosi: ~1.121,74m2, co wynika z faktu, iż dłużnik nie ujawnił budynku w hali w deklaracjach podatku od nieruchomości)

za cenę nie niższą niż: 3.357.540,00zł. (słownie: trzy miliony, trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy, pięćset czterdzieści złotych, 00/100), powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT), co stanowi: 90% ceny oszacowania

1) Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości z dn. 13.09.2019r.- zakładka "Oferta sprzedaży nieruchomości" i Regulaminy Przetargu dla poszczególnych nieruchomości - zakładka "Ogłoszenia i przetargi") oraz pod nr telefonu: 694 462 992 lub 602 154 063 oraz za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl. Nieruchomości można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

2) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 63tys.zł. (sześćdziesiąt trzy tysiące złotych-dla nieruchomości opisanej w pkt I) oraz 200tys.zł. (dwieście tysięcy złotych-dla nieruchomości opisanej w pkt II) na rachunek bankowy masy upadłości nr: 59 1090 1766 0000 0001 4324 3654 w Santander Bank Polska S.A. w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

3) Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty wg wytycznych określonych w §3 Regulaminów Przetargu z dn. 14.12.2020r. właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi" składać należy w terminie najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Sądu w przedmiocie rozpoznania ofert w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk masy upadłości EUROS Rotor Systems Polska Sp. z o.o. w upadłości, 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją „przetarg - EUROS Rotor Systems Polska Sp. z o.o. w upadłości" z adnotacją właściwą dla nieruchomości, tj.:

- „Oferta na zakup nieruchomości EUROS Rotor Systems Polska Sp. z o.o. w upadłości położonej w Ustroniu, przy ul. Józefa Kreta 2 - działka nr 360/50 (KW nr BB1C/00058423/0)" (nieruchomość opisana w pkt I)

- „Oferta na zakup nieruchomości EUROS Rotor Systems Polska Sp. z o.o. w upadłości położonej w Ustroniu, przy ul. Józefa Kreta 2 - działek nr: 360/46 (KW nr BB1C/00058275/7) oraz 360/79 (KW nr BB1C/00058423/0)" (nieruchomość opisana w pkt II)

7) Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 (sala 108) dnia 15.03.2021r. o godz. 09.20 dla nieruchomości, o której mowa w pkt. I oraz o godz. 09.40 dla nieruchomości, o której mowa w pkt. II.

8) Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa w art. 704 §2 Kodeksu Cywilnego.

9) Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. zespołu składników majątkowych, o których mowa w §1 Regulaminu Przetargu ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem przedmiotu sprzedaży (art. 313 Prawa Upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu Postępowania Cywilnego)

10) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury przetargu bez podania przyczyny.

drukuj ogłoszenie