Ogłoszenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu informuje o licytacji nieruchomości gruntowej

łódzkie, Mariampol

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Mariampol, łódzkie
Powierzchnia
120 060 m2
Cena
498 400 zł
Numer ogłoszenia
34059443
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-436 Łódź
Ulica
Al. Kościuszki
Osoba kontaktowa
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI

SzczegółyZgierz, 10 grudnia 2020 r.
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2020 poz. 1427 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec Pana Roberta Staniszewskiego w dniu 21 stycznia 2021 r. o godz. 1100 w Urzędzie Skarbowym w Zgierzu (pokój nr 9) na ul. Popiełuszki 8,95-100 Zgierz
odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej:
położonej: w Mariampolu oznaczonej jako działki nr 74, 75, 76 województwo łódzkie, powiat Zgierski, gmina Parzęczew
stanowiącej: nieruchomość gruntową - działka nr 74 o powierzchni 7,5853 ha
- działka nr 75 o powierzchni 2,2424ha
- działka nr 76 o powierzchni 2,1783 ha
łącznie :12,0060 ha
dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1G/00093802/8
Suma oszacowania wynosi:
- 712 000,00 zł (słownie: siedemset dwanaście tysięcy zł 00/100), zaś cena wywołania jest równa
70% sumy oszacowania i wynosi 498 400,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do licytacji ww. ruchomości jest złożenie wadium, które wynosi 1/10 części oszacowanej wartości ruchomości tj. 71 200,00 zł.
Zgodnie z art. 105 § 1 zdanie drugie i trzecie ww. ustawy wadium należy wpłacić do dnia 21.01.2021 r. na konto Organu egzekucyjnego NBP O/Łódź nr: 70 1010 1371 0004 4613 9120 0000 z dopiskiem "wadium" oraz oznaczeniem nieruchomości, której wpłata dotyczy (dniem wniesienia wadium przelewem jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu egzekucyjnego).
Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielone zostanie przybicie zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom, wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie siedmiu dni roboczych od dnia licytacji.
Zgodnie z treścią art. 111b § 1 licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.
Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 w/w ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.
Nieruchomość będzie można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze,
w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie (tel. 42 27-01-015), w obecności pracownika tut. Urzędu Skarbowego, natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w Dziale Egzekucji Administracyjnej Urzędu Skarbowego w Zgierzu (Zgierz, ul. Ks. J. Popiełuszki, pok. 9), w godzinach od 900 do 1200 po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem prowadzącym sprawę (tel. 42 27-01-015).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U.
z 2012 poz. 803 ze zm.), nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
Stosownie zaś do art. 2a ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez: osobę bliską zbywcy, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję, osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą również nabycia nieruchomości rolnej: w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego (art. 2a ust. 3 pkt 2), na podstawie art. 151 lub 231 Kodeksu cywilnego (art. 2a ust. 3 pkt 3), w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego (art. 2a ust. 3 pkt 4).
Za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa może dojść do nabycia nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. pkt 2-4 (art. 2a ust. 4). Zgoda ta musi być wyrażona w drodze decyzji administracyjnej na wniosek zbywcy, bądź osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, po spełnieniu warunków wymienionych w ustawie.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku orzeczenia sądu, organu administracji publicznej lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.
Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.
POUCZENIE:
Z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 poz. 2052) wynika, że nabywcą nieruchomości rolnych może być rolnik indywidualny, podmioty wskazane w art 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego lub osoby, które uzyskały zgodę Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych do nabycia przedmiotowej nieruchomości.
Zgodnie z art. 6 ust 1. w/w ustawy za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Do potwierdzenia spełnienia kryteriów rolnika indywidualnego, osoba fizyczna która chce uczestniczyć w licytacji musi posiadać następujące dokumenty:
- oświadczenie prowadzącego gospodarstwo rolne o osobistym prowadzeniu gospodarstwa poświadczone
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,
- oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu spełniające wymogi art 5 ust.1 pkt 1 ustawy o
kształtowaniu ustroju rolnego ( za gospodarstwo rolne uważa się gospodarstwo rolne prowadzone przez
rolnika indywidualnego).
- oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu, poświadczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), spełniające wymogi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego (za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne w którym łączna powierzchnia użytków
rolnych nie jest większa niż 300ha).
UWAGA:
Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, w celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji, nabywcy winni być zaopatrzeni w przyłbicę lub maseczkę ochronną, rękawiczki ochronne oraz starać się o zachowanie 2 metrów odległości pomiędzy uczestnikami.
Na oryginale podpisał:
Z upoważnienia
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu
Kierownik Działu
Aneta Torzewska
34059443
drukuj ogłoszenie