Ogłoszenie

Wójt Gminy Branice ogłasza I rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej połoóżnej w Jabłonce.

opolskie, Jabłonka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jabłonka, opolskie
Powierzchnia
1,18 m2
Cena
727 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-01-2021
Numer ogłoszenia
34062402
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-12-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-140 Branice
Ulica
SŁOWACKIEGO 3
Osoba kontaktowa
GMINA BRANICE

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)
ogłasza I rokowania w sprawie sprzedaży następującej nieruchomości:
1/ Oznaczenie nieruchomości według: KW OP1G/00023178/2 i nr działki 290/4.
2/ Powierzchnia i położenie nieruchomości: 1,1824 ha Jabłonka.
3/ Cena wywoławcza do rokowań: 727 000,00 +VAT (wg. obowiązującej stawki)
3/ Przeznaczenie w planie (P)/studium (S): (S) obszar aktywności gospodarczych - usługowych.
4/ Termin składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach: 25.01.2021 r.
5/ Termin wpłaty oraz wysokość zaliczki: 73 000,00 zł wpłata do 25.01.2021 r.
6/ Termin przeprowadzenia rokowań: 28.01.2021 r. godz. 10.00.
7/ Forma zbycia w/w nieruchomości: Sprzedaż w formie rokowań.
8/ I przetarg ustny nieograniczony odbył się 22.07.2020 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 14.10. 2020 r., oba zakończyły się wynikiem negatywnym.
Nieruchomość zlokalizowana jest z dala od zabudowań. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma. Posiada bezpośredni dojazd z drogi publicznej. Uzbrojenie techniczne - energia elektryczna. Działka zabudowana jest budynkiem byłej szkoły z oddziałem przedszkolnym, w części piętrowym, całkowicie podpiwniczonym z dachem płaskim, w drugiej części parterowy w niewielkiej części podpiwniczony z dachem płaskim. Stopień zużycia technicznego budynku wynosi 35%.
Rokowania w sprawie w/w nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3
( I piętro - pokój nr 18).
W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą zaliczkę do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty zaliczki należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.
Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Ogłoszenie o rokowaniach dostępne jest na stronie internetowej:
www.bip.branice.pl
.
34062402
drukuj ogłoszenie