Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

świętokrzyskie, Morawica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Morawica, świętokrzyskie
Powierzchnia
9 442 m2
Cena
472 100 zł
Numer ogłoszenia
34062830
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-01-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-026 Morawica
Ulica
Spacerowa
Osoba kontaktowa
MIASTO I GMINA MORAWICA

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Morawica
o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości będącej przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego.
Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Miasta i Gminy Morawica, oznaczona jako działka nr 4/43 o pow. 0,9442 ha, położona w obrębie geodezyjnym Dębska Wola (księga wieczysta: KI1L/00037508/6) na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych) i w części stanowiącej pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej - włączone w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" S.A. - Podstrefa Morawica.
2. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej: 472 100,00 zł netto (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto, 00/100).
Do ceny sprzedaży nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości ustawowej.
3. Pisemne oferty z proponowaną ceną dotyczącą nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7 (w Biurze Obsługi Interesanta) w terminie do 8 marca 2021 r. do godz. 12.00.
4. Część jawna przetargu odbędzie się 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy - wejście od ul. Spacerowej.
5. Wadium: 47 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy, 00/100).
6. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków i procedury przetargowej, w tym
m.in. sposobu sporządzania oferty zawiera ogłoszenie o przetargu.
7. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7 i sołectwie Dębska Wola oraz opublikowano na stronach internetowych: Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem www.morawica.pli w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem www.morawica.eobip.pl
Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, pok. 6, tel. (41) 31-14-692 wew. 114
w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy: pn. - pt. od 7:30 do 15:30.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
34062830
drukuj ogłoszenie