Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości KING FRUIT Sp. z o.o. sprzeda obiekt mieszkalno-produkcyjny

łódzkie, Chodnów

Najważniejsze informacje

Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Chodnów, łódzkie
Cena
2 570 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
31-01-2021
Numer ogłoszenia
34062990
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
96-230 Biała rawska
Ulica
Stanisławów
Osoba kontaktowa
KING FRUIT SP Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości KING FRUIT sp. z o.o. oferuje do sprzedaży obiekt mieszkalno - produkcyjny w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w obrębie Chodnów, gm. Biała Rawska Dz. nr 81/2, 81/6, K.W. nr LD1R/00041997/2 na następujących warunkach:
a) Cena sprzedaży nie niższa niż 2 570 000,00 zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) bez uwzględnienia podatku od towarów i usług;
b) Kryterium wyboru oferty stanowić będzie zaoferowana cena przy czym termin zapłaty nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty wyboru oferty. Wybór oferty może nastąpić po wpłacie 10% wadium;
c)Termin składania ofert do 31 stycznia 2021r.
d) W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert spełanijących kryteria ceny , syndyk zarządzi by zainteresowani licytacją dokonali wpłaty wadium 10% ceny w terminie 7 dni, po czym dla oferentów, którzy wpłacili wadium przeprowadzi licytację w formie telekonferencji. W przypadku braku zainteresowania oferentów przeprowadzeniem licytacji, syndyk dokona wyboru oferenta, który uiścił wadium i był gotów przystąpić do licytacji;
e) Skwitowanie całości ceny najpóźniej przed podpisaniem aktu przenoszącego własność nieruchomości;
f) Niedopuszczalne są jakiekolwiek potrącenia z ceny sprzedaży nieruchomości;
Warunkiem umożliwiającym zawarcie umowy sprzedaży jest brak wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości w terminie ustawowym, a w przypadku wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości warunkiem umożliwiającym zawarcia umowy sprzedaży będzie prawomocne oddalenie lub odrzucenie tych zarzutów;
Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się na stronie www.inlex.plw zakładce KING FRUIT
Podmioty zainteresowane nabyciem są proszone o składanie ofert na adres poczty elektronicznej: oferty@inlex.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres kancelarii syndyka: Syndyk Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin. Obiekt można oglądać po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 516 755 693. Jednocześnie syndyk informuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza, że obiekt jest nabywany bez jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich a nadto syndyk nie udziela rękojmi ani gwarancji na obiekt w tym na zakupione urządzenia.
34062990
drukuj ogłoszenie