Ogłoszenie

Syndyk Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowie, przy ul. Kryształowej

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rzeszów, podkarpackie
Numer ogłoszenia
34063767
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-231 Rzeszów
Ulica
Towarowa
Osoba kontaktowa
PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH

SzczegółySyndyk Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonych w Tarnowie, przy ul. Kryształowej
Nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/3 o powierzchni 1,0176 ha, zabudowanej wiatą magazynową o powierzchni użytkowej 381,30 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118380/3
Cena wywoławcza netto: 673.272 zł
Nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/5 o powierzchni 0,9857 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 3577 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118382/7
Cena wywoławcza netto: 2.378.808 zł
Nieruchomości składającej się z:
prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/15 o powierzchni 1,3594 ha, zabudowanej budynkami magazynowymi i wiatami, budynkiem kotłowni o łącznej powierzchni użytkowej 2155,45 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0,
prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 139/26 o powierzchni 0,4004 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118385/8,
Cena wywoławcza netto: 1.729.512 zł
Nieruchomości składającej się z:
prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 35/1 o powierzchni 0,3709 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0,
prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 35/2 o powierzchni 0,0625 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0,
prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 440/1 o powierzchni 0,4555 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00090809/4,
prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 440/2 o powierzchni 0,0724 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00090809/4,
prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 436 o powierzchni 0,0086 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00090809/4
Cena wywoławcza netto: 627.264 zł
Nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/23 o powierzchni 1,8327 ha zabudowanej budynkiem hali wannowej, budynkiem głównego bloku produkcyjnego oraz pomieszczeniem regeneracji form o łącznej powierzchni użytkowej 15343,65 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0
Cena wywoławcza netto: 8.932.032 zł
Nieruchomości składającej się z:
prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 139/31 o powierzchni 0,2476 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0,
prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/20 o powierzchni 0,1019 ha zabudowanej budynkiem reduktorowni gazu o powierzchni użytkowej 90,25 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0,
prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/29 o powierzchni 0,3431 ha zabudowanej budynkiem rozprężalni tlenu, wiatą magazynową żelbetową i wiatą magazynową stalową o łącznej powierzchni użytkowej 408,51 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0,
prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 139/2 o powierzchni 0,6173 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118379/3
Cena wywoławcza netto: 894.240 zł
Nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki 139/7 o powierzchni 0,1812 ha, zabudowanej budynkiem administracyjnym i służb technicznych o łącznej powierzchni użytkowej 2397 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118383/4
Cena wywoławcza netto: 1.740.528 zł
Nieruchomości składającej się z:
prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 139/22 o powierzchni 1,2831 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0,
prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 113/6 o powierzchni 0,1635 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00122153/4
Cena wywoławcza netto: 907.200 zł
Nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/32 o powierzchni 0,2465 ha zabudowanej budynkami magazynowymi i wiatą o łącznej powierzchni użytkowej 683,50 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0
Cena wywoławcza netto: 533.952 zł
Nieruchomości składającej się z:
prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 139/27 o powierzchni 0,1651 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118385/8,
Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 113/3 o powierzchni 0,0235 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00122153/4
Cena wywoławcza netto: 128.304 zł
Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 113/5 o powierzchni 0,1619 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00122153/4
Cena wywoławcza netto: 110.160 zł
Część nieruchomości jest obciążona umową najmu, a w stosunku do niezabudowanych działek przysługuje prawo pierwokupu Gminie Tarnów na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Warunki przetargu:
Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest:
złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta nieruchomość TARNÓW, sygn. akt V GUp 2/09 - NIE OTWIERAĆ" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 na adres Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział V Gospodarczy, ul. Wolności 3, 38-400 Krosno.
Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto na konto Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej, numer: 75 1130 1105 0005 2078 9520 0001 w terminie do 29 stycznia 2021 r.
Pod uwagę będą brane oferty, które będą zawierać:
Określenie nieruchomości z podaniem numeru działki,
Imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
Oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza za daną nieruchomość,
Dowód uiszczenia wadium,
Oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu oferty,
Zobowiązanie kupującego do pokrycia wszystkich kosztów i opłat związanych z przeniesieniem własności nieruchomości.
Inne warunki:
Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów i opłat związanych z przeniesieniem własności, w tym między innymi: zapłacenia podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialnej i sądowej.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wpłacenia oferowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka, nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.
Do zaoferowanej ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wybrania oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a nie zapłaci oferowanej ceny w wyznaczonym przez syndyka terminie lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, przepada na rzecz Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krośnie.
Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny, Sprzedający zastrzega prawo do kontynuowania wyboru nabywcy w formie aukcji pomiędzy oferentami, którzy wyrażą na to zgodę.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży do czasu otwarcia ofert bez podania przyczyn.
Sprzedający może zmienić lub odwołać ogłoszenie i warunki przetargu do czasu upływu terminu do składania ofert.
Wyboru oferty dokona syndyk, a wybór staje się prawnie skuteczny z chwilą zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza.
Unieważnienie przetargu nie powoduje naliczenia odsetek od wadium.
Sprzedający zobowiązuje się do ustanowienia służebności przejazdu do sprzedawanych działek, a Kupujący zobowiązuje się do wykupu w przyszłości udziału w wyznaczonej drodze stanowiącej dojazd do sprzedawanych działek.
Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, po dokonaniu zapłaty w pełnej wysokości ceny sprzedaży, za wyjątkiem nieruchomości opisanej w pkt 5 na wstępie, której wydanie nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego.
Otwarcie, wybór i zatwierdzenie ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Sądu Rejonowego Wydziału V Gospodarczego w Krośnie przy ul. Wolności 3, sala nr 01.
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu: tel. 604 997 493, 698 545 425, 604 469 455.
34063767
drukuj ogłoszenie