Ogłoszenie

Burmistrz Nysy ogłasza kolejny przetarg ustny nieogranicozny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Nysie, obręb Średnia Wieś.

opolskie, Nysa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
MORCINKA, Nysa, opolskie
Powierzchnia
15 199 m2
Cena
550 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-03-2021
Numer ogłoszenia
34064838
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-300 Nysa
Ulica
KOLEJOWA 15
Osoba kontaktowa
GMINA NYSA

SzczegółyBZP.6840.5.2021
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Nysy ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Nysie, obręb Średnia Wieś, w rejonie ul. Morcinka, obejmującego działki nr/symbol klasouż 35/3/Ba, 54/8/Bp, 33/3/Bi,Bp 34/2/Bp, 30/7/Bi,Bp; karta mapy 392, Poz. rej. 162 o łącznej powierzchni 15199 m?, nr księgi wieczystej OP1N/00038926/6, Uwaga: 1) dział III księgi wieczystej nr OP1N/00038926/6, prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości, zawiera wpis o ustanowionych służebnościach gruntowych przy czym służebności te nie są związane z tymi działkami; 2) na działce nr 30/7 i 33/3 znajdują się pozostałości dwóch budynków gospodarczych; 3) przez działkę nr 33/3 przebiega linia kablowa energetyczna; 4) na działkach 30/7, 33/3 i 34/2 mogą się znajdować pozostałości po niedokończonej inwestycji przemysłowej ( np. zbiorniki, fragmenty fundamentów, itp.); 5) nieruchomości porośnięta drzewami i krzewami samosiejkami oraz trawą. Teren zaniedbany
i nieużytkowany od dłuższego czasu; 6) działki nieuzbrojone.
Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem 10P/U -tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów dla klasoużytków ozn. Ba i Bp (dla gruntu niezabudowanego). Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 200
o godz. 10:00
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Nysie: ING Bank Śląski S.A. Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 12.03.2021 r.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, zamieszczone w Gazecie Wyborczej oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nysie - www.nysa.eu; www.bip.nysa.pl
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 226, jak również telefonicznie pod nr 77 4080560 lub 77 4080553.
34064838
drukuj ogłoszenie