Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rumi przy ul. Chełmińskiej i ul. Akacjowej

pomorskie, Rumia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Chełmińska, Rumia, pomorskie
Powierzchnia
1 519 m2
Cena
660 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-03-2021
Numer ogłoszenia
34065378
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-01-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-230 Rumia
Ulica
Sobieskiego 7
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Rumia

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O CZWARTYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI U ZBIEGU UL. CHEŁMIŃSKIEJ I UL. AKACJOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi, u zbiegu ul. Chełmińskiej i ul. Akacjowej składającej się z działek nr 181/2 o powierzchni 375 m? i nr 253/4 o powierzchni 1083 m?, zapisanych w księdze wieczystej nr KW GD1W/00068403/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie oraz działki nr 254/2 o powierzchni 61 m?, zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1W/00033846/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, o łącznej powierzchni 1519 m2, obręb 7.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego "Stara Rumia", ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, działki oznaczone numerami 181/2, 253/4 i 254/2 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem F9.U,MN - co oznacza, że są to tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Na działce nr 253/4, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 309, wzdłuż ogrodzenia biegnie przewód telekomunikacyjny. Przez działkę nr 181/2, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 254/2 przechodzi przewód gazowy, który następnie przechodzi przez działkę 254/2 i 253/4. Ponadto od trafostacji przy ul. Akacjowej przechodzi przez wszystkie trzy działki przewód elektroenergetyczny średniego napięcia. Na granicy działek 181/2 i 181/3 stoi słup z napowietrzną linią energetyczną.
Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00068403/6 są wolne od wpisów i zobowiązań.
W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 widnieje wpis o ograniczonym prawie rzeczowym polegającym na ustanowieniu odpłatnej i na czas nieokreślony służebność przesyłu ograniczonej w wykonaniu do części działki numer 435/2 na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Ponadto widnieje ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym co do prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 131/9. Dział IV księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 660.000,00 zł. Wadium 66.000,00 zł - wnoszone w pieniądzu.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 6 grudnia 2019r., drugi przetarg w dniu 15 maja 2020r., a trzeci przetarg w dniu 25 września 2020r.
Czwarty przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2021 roku o godzinie 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Wadium należy wnieść do dnia 15 marca 2021 roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pltel. 58/679 65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 - 1530.
Rumia, dnia 12.01.2021r.
sporz. K. Jażdżewska; spr. J. Jażdżewska - Reszka
34065378
drukuj ogłoszenie