Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości UNICAT Ukleja Artur w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Radomiu ul Floriana 7., ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Radomiu

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radom, mazowieckie
Powierzchnia
519 m2
Cena
217 969 zł
Numer ogłoszenia
34069797
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Biznesowa
Osoba kontaktowa
UKLEJA ARTUR UNICAT W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk masy upadłości "UNICAT" Ukleja Artur w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Radomiu ul. Floriana 7/1 ogłasza pisemny przetarg ofertowy w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego na sprzedaż nieruchomości.
1. Przedmiotem przetargu jest:
- prawo własności nieruchomości położonej w Radomiu, przy ul. Świętego Floriana 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65 o powierzchni 519 m kw. zabudowanej trzema budynkami mieszkalno-gospodarczymi oraz budowlami infrastruktury technicznej. Budynek mieszkalny jest zasiedlony. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr RA1R/00021304/8
za kwotę nie mniejszą niż 50% ceny oszacowania, tj. 217.969,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych).
2. Oferty należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, do dnia 24 lutego 2021 roku (decyduje data nadania). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy podać sygn. akt V GU p 3/12, z dopiskiem: PRZETARG "UNICAT" oraz dopisek "NIE OTWIERAĆ", a także wskazywać dane oferenta.
3. Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), oferowaną cenę, aktualny odpis KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców), wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i spełnia jego warunki, zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat i kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży, jego wyceną, oraz z regulaminem przetargu, podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpis osób umocowanych do działania w imieniu oferenta będącego osobą prawną na ofercie i oświadczeniach, dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 21.796,90 zł
(dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złoty 90/100).
4. Oferent zobowiązany jest wpłacić na konto Banku PEKAO S.A.
Nr 08 1240 5703 1111 0010 4758 2168
z zaznaczeniem "wadium na przetarg" do dnia 24 lutego 2021 roku. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę i jego oferta zostanie wybrana przez Syndyka, uchyli się od zawarcia umowy.
5. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów w dniu 1 marca 2021 roku o godz. 10.00 w gmachu Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, sala X.
6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny potwierdzonej na koncie bankowym masy upadłości, nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.
7. Sposób przeprowadzenia przetargu oraz pozostałe jego warunki niewynikające z powyższych postanowień zostały określone w Regulaminie Przetargu.
8. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.
9. Regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie można przeglądać w siedzibie Syndyka w Radomiu, ul. Biznesowa 2 pok. 13, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem 508 107 634, oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy ul. Warszawska 1.
10. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
34069797
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: