Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach informuje o przetargach nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza

śląskie, Strzemieszyce Małe, Dąbrowa Górnicza

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Strzemieszyce Małe, Dąbrowa Górnicza, śląskie
Numer ogłoszenia
161199
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyTreść ogłoszenia w języku polskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Akcyjna w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42

tel. (+48 32) 2510-736

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną

ogłasza, że w dniu 28.05.2021 r. w siedzibie zarządzającego odbędą się niżej wymienione przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza:

- o godz. 10.00 - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrowie Górniczej w rejonie ul. Kazdębie, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obszar „Kazdębie", oznaczonej numerem geodezyjnym 2328/8, obręb Strzemieszyce Małe, k.m. 6, o powierzchni 0,8039 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.341.290,00 złotych netto (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych). Do zaoferowanej przez oferenta ceny doliczony zostanie należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Wadium wynosi 134.129,00 złotych netto (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych).

- o godz. 11.00 - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrowie Górniczej w rejonie ul. Kazdębie, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obszar „Kazdębie", oznaczonej numerem geodezyjnym 2328/9, obręb Strzemieszyce Małe, k.m. 6, o powierzchni 0,6853 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.138.880,00 złotych netto (słownie: jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych). Do zaoferowanej przez oferenta ceny doliczony zostanie należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Wadium wynosi 113.888,00 złotych netto (słownie: sto trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych).

- o godz. 12.00 - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrowie Górniczej w rejonie ul. Kazdębie, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obszar „Kazdębie", oznaczonej numerem geodezyjnym 2328/10, obręb Strzemieszyce Małe, k.m. 6, o powierzchni 0,7783 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.297.370,00 złotych netto (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych). Do zaoferowanej przez oferenta ceny doliczony zostanie należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Wadium wynosi 129.737,00 złotych netto (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych).

1. Dla nieruchomości będących przedmiotem przetargów Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej - VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00024756/3. Zgodnie z wpisami zawartymi w ww. księdze wieczystej przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Dąbrowa Górnicza, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przedmiotem zobowiązań.

2. Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane i nieogrodzone, ich kształty są regularne. Nieruchomości są wolne od zadrzewień i zakrzewień. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi wojewódzkiej nr 790 poprzez działki stanowiące własność Gminy Dąbrowa Górnicza ozn. nr geod.: 2328/13, 2279/2, 2275/2, 2278/2 (k.m. 6).

3. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków przedmiotowe nieruchomości stanowią użytek oznaczony symbolem Ba - tereny przemysłowe.

4. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiega infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna oraz deszczowa. W pobliżu nieruchomości przebiega infrastruktura energetyczna, gazowa oraz telekomunikacyjna. Szczegółowe warunki i miejsce podłączenia mediów określają właściciele infrastruktury technicznej poprzez wydanie na wniosek inwestora, warunków technicznych przyłączenia do sieci. Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za sieci przebiegające przez przedmiotową nieruchomość, nieujawnione na istniejących mapach geodezyjnych i w dokumentach.

5. Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy

Górniczej dla terenów położonych w rejonie Strzemieszyc Małych i Kazdębia" zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/795/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 maja 2005 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 82 poz. 2231 z dnia 30 czerwca 2005 r., przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem: 1PU - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub w siedzibie zarządzającego.

6. Nieruchomości będące przedmiotem przetargów nie są objęte Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu miasta Dąbrowy Górniczej, obowiązującym na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2026 roku, a dla przedmiotowych nieruchomości nie została wydana decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1463).

7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, Nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania.

8. Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

9. Poszczególne przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik właściwego przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych przetargach jest wniesienie określonej w niniejszym ogłoszeniu kwoty wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nr 57 1560 0013 2002 3620 7000 0049 w Getin Noble Bank S.A. O/Będzin (ze wskazaniem oznaczenia nieruchomości oraz uczestnika przetargu) w terminie do dnia 24.05.2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

11. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości po zapłacie pełnej ceny należności w dniu podpisania umowy notarialnej.

12. Sprzedający powiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomosci do zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia tj. niestawienia się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu czy braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości w kwocie i terminie w nim ujętym (za dochowanie terminu wpłaty uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego), Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

13. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości będzie płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, nie później niż 3 dni przed terminem zawarcia umowy notarialnej.

14. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

15. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport, a podmioty prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualny wypis ze stosownego rejestru.

16. Przed otwarciem przetargu:

a) Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia:

- że zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazami i zakazami) określonymi w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tego terenu;

- że przyjmuje do wiadomości, iż Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za sieci przebiegające przez nieruchomość, nieujawnione na istniejących mapach geodezyjnych i w dokumentach;

- czy jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

- że na podstawie art. 6 pkt 1 lit a RODO wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości;

- o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).

b) Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zobowiązana będzie złożyć oświadczenie:

- co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego;

- określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości. Jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Gdy nabycie majątku ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo orzeczenia odpisu sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

c) Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.

d) Cudzoziemiec jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów rejestrowych z kraju jego pochodzenia, wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

e) Przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zobowiązani będą złożyć odpowiedni dokument, upoważniający ich do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/, wymaganych do uczestnictwa w przetargu.

f) Zgodnie z §18 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) uczestnik przetargu będzie zobowiązany do odkrycia ust i nosa celem umożliwienia weryfikacji tożsamości.

g) W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu.

17. Szczegółowych informacji na temat warunków i przedmiotu przetargów udziela Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42, tel. +48 32 251 07 36.

 

drukuj ogłoszenie