Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna inf., że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Zabrzu

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zabrze, śląskie
Powierzchnia
71 577 m2
Cena
7 500 000 zł
Numer ogłoszenia
161296
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, działając w imieniu Prezydenta Miasta Zabrze, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zasadach wspierania nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1162) i umowy pomiędzy Gminą Zabrze a Katowicką Specjalna Strefą Ekonomiczną S.A. w Katowicach - działając zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., poz. 1490).

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zabrze przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42 oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Zabrze w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.ksse.com.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o

I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu przy ul. Macieja Wilczka, obręb ewidencyjny 06 Mikulczyce, - o łącznej pow. 7,1577ha (71 577 m2), obejmującej działki ewidencyjne nr

2420/16 o pow. 19 941m2, 2448/16 o pow. 23 336m2 i 2449/16 o pow. 28 300m2, dla których w Sądzie Rejonowym w Zabrzu prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1Z/00033920/8.

2. Działki nr 2420/16, 2448/16 i 2449/16 usytuowane są na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu nr XLIII/562/09 z dnia 14 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. nr 213 poz. 3971). Zgodnie z ustaleniami ww. planu działki nr 2420/16, 2448/16 i 2449/16 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem A.02.PP,SM,UR - co oznacza tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów oraz drobnej wytwórczości.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.500.000,00 zł netto (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy) - cena oferowana przez uczestnika przetargu musi być wyższa niż wskazana cena wywoławcza. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

4. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19.042021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w pieniądzu do dnia 13.04.2021 r. wadium w wysokości 1.125.000,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) na rachunek depozytowy Miasta Zabrze (ING Bank Śląski o/Zabrze nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.

6. Szczegółowych informacji na temat warunków i przedmiotu przetargu udziela Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42 tel. +48 32 251 07 36.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z MAPKĄ W LINKU PONIŻEJ:

 

Wykaz nieruchomości

 

 

drukuj ogłoszenie